Chào mừng bạn đã đến với thegioibaohiem.net!                                     Mọi nhu cầu bảo hiểm vui lòng liên hệ Hotline:0932.377.138.Cảm ơn Quý Khách!
Mua bảo hiểm cháy nổ nhà ở

Mua bảo hiểm cháy nổ nhà ở

 

  1. Giấy yêu cầu bảo hiểm cháy nổ nhà ở, Điều khoản bảo hiểm cháy nổ nhà ở, Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy nổ nhà ở, Giấy sửa đổi bổ sung (nếu có) và Bảng danh mục tài sản là những bộ phận không thể tách rời và tạo thành hợp đồng bảo hiểm cháy nổ nhà ở.

 

  1. Trừ khi đã được thoả thuận cụ thể bằng văn bản, không ai ngoài Người được bảo hiểm có quyền khiếu nại PJICO theo hợp đồng bảo hiểm cháy nổ nhà ở này. PJICO sẽ không bị buộc phải tiếp tục chấp nhận bảo hiểm trong trường hợp chuyển giao quyền lợi bảo hiểm từ Người được bảo hiểm sang người nào khác, trừ trường hợp Người được bảo hiểm bị

 

Mua bảo hiểm cháy nổ nhà ở

Mua bảo hiểm cháy nổ nhà ở

 chết hoặc theo quy định của pháp luật. Việc bảo hiểm này chỉ tiếp tục sau khi PJICO đã cấp và ký giấy sửa đổi bổ sung xác nhận việc tiếp tục bảo hiểm cháy nổ nhà ở.

  1. Trong trường hợp phát sinh khiếu nại đòi bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm này, Người được bảo hiểm có nghĩa cụ cung cấp toàn bộ thông tin, chứng từ liên quan (nếu có) tới sự cố gây tổn hại tới những tài sản được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm cháy nổ nhà ở này

  

a)    Nếu tại thời điểm xảy ra thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm nhà tư nhân này, số tiền bảo hiểm nhỏ hơn trị giá thực tế của tài sản được bảo hiểm, thì PJICO sẽ bồi thường theo tỷ lệ. Số tiền bồi thường bằng trị giá thiệt hại thực tế nhân với tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm và trị giá́ tài sản được bảo hiểm. Nguyên tắc bồi thường theo tỷ lệ này được áp dụng trên tổng số cũng như riêng lẽ với từng hạng mục tài sản theo hợp đồng bảo hiểm cháy nổ nhà ở này.

 

b)    Nếu tại thời điểm xảy ra thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm, trị giá tài sản thiệt hại thực tế nhỏ hơn trị giá tài sản đó kê khai trong Giấy chứng nhận bảo hiểm thì PJICO sẽ bồi thường theo trị giá tổn thất thực tế. Trong bất cứ trường hợp nào trách nhiệm của PJICO không vượt quá số tiền bảo hiểm được nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm nhà tư nhân.

c)    Nếu tại thời điểm xảy ra thiệt hại thuộc trách nhiệm của PJICO theo hợp đồng bảo hiểm này, mà thiệt hại đó đã được bảo hiểm bởi một hợp đồng bảo hiểm khác, thì trách nhiệm của PJICO cũng chỉ giới hạn ở phần tổn thất phân bổ cho bảo hiểm này theo tỷ lệ.

 

  1. PJICO hay đại diện hợp pháp của mình có thẫm quyền vào bất cứ thời gian hợp lý nào đề nghị Người được bảo hiểm cho phép xem xét và kiểm tra đối tượng được bảo hiểm, khi được yêu cầu Người được bảo hiểm phải cung cấp cho đại diện của PJICO mọi chi tiết, thông tin cần thiết để đánh giá mức độ rủi ro của đối tượng được bảo hiểm nhà tư nhân.

 

  1. Người được bảo hiểm phải lập tức thông báo cho PJICO bất cứ thay đổi quan trọng nào đối với đối tượng được bảo hiểm và bằng chi phí của mình, phải thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa cần thiết hợp lý và tuân theo mọi quy chế, kiến nghị của PJICO hay nhà sản xuất nhằm bảo dưỡng duy trì tình trạng an toàn của tài sản được bảo hiểm, ngăn chặn tổn thất xảy ra và nếu cần thì phạm vi bảo hiểm và/hoặc phí bảo hiểm sẽ được điều chỉnh một cách thích hợp.

 

PJICO sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường cho bất kỳ thiệt hại nào gây ra do những lỗi hay thiếu sót đã được PJICO kiến nghị, khuyến cáo, yêu cầu thay đổi sữa chữa nhưng người được bảo hiểm không thực hiện.

 

  1. Khi xảy ra bất kỳ thiệt hại nào thuộc trách nhiệm bảo hiểm nhà tư nhân, Người được bảo hiểm cháy nổ nhà ở phải thông báo ngay bằng phương tiện nhanh nhất (như điện thoại, telex, fax…) trong vòng 24 giờ và bằng văn bản trong vòng 05 ngày cho PJICO. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày xảy ra thiệt hại, Người được bảo hiểm phải chuyển cho PJICO giấy yêu cầu bồi thường cùng những thông tin và bằng chứng chi tiết hợp lý nếu PJICO có yêu cầu. Trong trường hợp xảy ra hoả hoạn Người được bảo hiểm cần thông báo ngay lập tức cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy gần nhất theo số đã nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy nổ nhà ở.

 

Trong trường hợp không khai báo kịp thời theo quy định của PJICO thì PJICO sẽ chế tài hoặc khước từ bồi thường tùy theo mức độ.

 

  1. PJICO hoặc người đại diện hợp pháp của PJICO có quyền thực hiện những công việc sau đây:

-            Khi xảy ra sự cố tổn thất đến hiện trường kiểm tra cùng các cơ quan chức năng niêm phong hoặc tạm giữa tài sản được bảo hiểm nhà tư nhân và xử lý một các hợp tình hợp lý đối với tài sản cứu vớt được. Người được bảo hiểm không có quyền từ bỏ tài sản bị tổn thất cho PJICO.

 

-            Thế nhiệm Người được bảo hiểm trong việc thực hiện quản lý, kiểm soát và giải quyết mọi thủ tục pháp lý trên danh nghĩa của Người được bảo hiểm nhằm thu hồi lại hoặc đảm bảo việc thu hồi lại các khoảnn bồi thường nào từ bất cứ bên thứ ba nào liên quan tới tài sản hay trách nhiệm nào được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm cháy nổ nhà ở này.

 

  1. Hồ sơ yêu cầu bồi thường bao gồm:

-            Giấy thông báo tổn thất

-            Giấy yêu cầu bồi thường có kê khai chi tiết những thiệt hại

-            Biên bản giám định thiệt hại của PJICO hoặc các công ty giám định khác

-            Biên bản giám định tổn thất của cảnh sát phòng cháy chữa cháy (nếu có)

-            Giấy chứng nhận bảo hiểm

-            Bản sao hóa đơn, phiếu thu tiền, ủy nhiệm chi, séc… chứng minh số phí bảo hiểm đã nộp đủ

-            Các hóa đơn, chứng từ khác liên quan đến việc xác định giá trị tài sản bị tổn thất (nếu có)

-            Các hồ sơ pháp lý liên quan đến ngôi nhà

  1. a)    PJICO có trách nhiệm xem xét bồi thường các tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường.

 

b)    Trong vòng 30 ngày kể từ ngày PJICO thông báo bằng văn bản về việc bồi thường, nếu Người được bảo hiểm cháy nổ nhà ở không có ý kiến gì khác thì được hiểu là đã đồng ý số tiền và cách thức bồi thường của PJICO. trường hợp Người được bảo hiểm có ý kiến khác thì phải thông báo cho PJICO bằng văn bản.

Mua bảo hiểm cháy nổ nhà ở

Mua bảo hiểm cháy nổ nhà ở

 

c)    Thời hiệu khiếu nại đối với các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng bảo hiểm cháy nổ nhà ở này là hai năm kể từ thời điểm xảy ra tổn thất.

 

  1. a)    Hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm nhà tư nhân này cũng có thể chấm dứt tại bất kỳ thời điểm nào theo yêu cầu của Người được bảo hiểm bằng cách gửi văn bản đề nghị hủy bỏ bảo hiểm cho PJICO trước 30 ngày. Trong trường hợp đó, PJICO sẽ hoàn lại cho Người được bảo hiểm số phí bảo hiểm còn lại tương ứng với phí ngắn hạn được nêu trong hợp đồng.

 

b)    Hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ nhà ở này cũng có thể được chấm dứt theo quyết định của PJICO. Trong trường hợp đó, PJICO sẽ thông báo bằng văn bản cho Người được bảo hiểm biết việc này và Hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày thông báo. PJICO sẽ hoàn trả cho Người được bảo hiểm 100% số phí bảo hiểm còn lại tương ứng với thời gian hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực.

 

c)    Người được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm này cam kết rằng trong thời hạn bảo hiểm, tài sản được bảo hiểm không bị ràng buộc bởi bất kỳ thông báo hoặc quyết định trưng dụng hay thu hồi nào của Cơ quan có thẫm quyền địa phương nơi ngôi nhà toạ lạc. Hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ thời điểm có thông báo hoặc quyết định đó. PJICO sẽ hoàn lại cho Người được bảo hiểm số phí bảo hiểm còn lại tương ứng với phí ngắn hạn có nêu trong hợp đồng.

 

 Xem thêm: Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 ,  Bảo Hiểm Con Người,  bảo hiểm người sử dụng điệnbảo hiểm du lịch,    bảo hiểm tai nạn hành khách,    bảo hiểm học sinh 24/24,   Bảo hiểm hàng hải  bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,  bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địabảo hiểm ô tô,  bảo hiểm xe máy,bảo hiểm công trình xây dựngbảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựng , bảo hiểm cháy nổ , bảo hiểm nhà xưởngbảo hiểm ô tô hai chiều , bảo hiểm hàng hóa đường biển , bảo hiểm tòa nhà , phí bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu ,  bảo hiểm nhà tư nhân , bảo hiểm toà nhàbảo hiểm cháy nổ tòa nhà bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệtbảo hiểm hàng nông sản nhập khẩu , bảo hiểm trách nhiệm khám chữa bệnh ,tư vấn bảo hiểm tòa nhà , tư vấn bảo hiểm nhà xưởng , đất nhà sài gòn đất nhà , chứng minh tài chính,   bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựngbảo hiểm tòa nhà ,  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở tphcm,bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm hàng hóa nhập khẩubảo hiểm xây dựng,bảo hiểm hàng hóa chở xá , bảo hiểm trách nhiệm sản phẩmbảo hiểm phòng chống cháy nổ , bảo hiểm tài sản nhà xưởng , bảo hiểm cháy nổ bắt buộc chung cư  , bảo hiểm hàng nông sản nhập khẩu , bảo hiểm hàng xá (hàng rời )

Bình Luận

Quảng cáo
Hotline : 0888 605 666