Chào mừng bạn đã đến với thegioibaohiem.net!                                     Mọi nhu cầu bảo hiểm vui lòng liên hệ Hotline:0932.377.138.Cảm ơn Quý Khách!
Bảo hiểm trách nhiệm kỹ sư 2018

Bảo hiểm trách nhiệm kỹ sư 2018

 

Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO) xin gửi tới Quý công ty lời chào trân trọng và hợp tác.

Nghị định số 119/2015/NĐ-CP v/v “Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng” đã được Chính phủ ban hành vào ngày 13/12/2015. Theo đó các nhà thầu tư vấn, các tổ chức, cá nhân khác tham gia vào công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng của nhà thầu tư vấn có nghĩa vụ tham gia bảo hiểm bắt buộc đối với loại hình bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng.

Ngày 26/12/2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 329/2016/TT-BTC về việc: “Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/NĐ/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng” với Phạm vi điều chỉnh tại điều 1 của Thông tư như sau:

 

Bảo hiểm trách nhiệm kỹ sư 2018

Bảo hiểm trách nhiệm kỹ sư 2018

 

Trích dẫn

Thông tư này hướng dẫn

Quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm và chế dộ tài chính, chế độ báo cáo đối với bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng bao gồm: bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng, bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường. 

Việc triển khai bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba

Kết thúc trích dẫn                                                                 

Được biết, Công ty CP tư vấn Xây dựng …….. có chức năng hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tư vấn xây dựng ….. và các công tác này cần được tham gia bảo hiểm bắt buộc theo quy định của Chính phủ.

 

Qua 22 năm hoạt động, PJICO đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực bảo hiểm, đồng thời đã khẳng định vị trí là một trong những công ty bảo hiểm tốp đầu của thị trường bảo hiểm Việt Nam hoạt động có hiệu quả mang lại lợi nhuận đáp ứng yêu cầu của cổ đông. Với mục tiêu đảm bảo an toàn về mặt tài chính cho khách hàng đồng thời đảm bảo việc tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, PJICO mong muốn nhận được sự ủng hộ của Quý Công ty để PJICO có thể cung cấp chương trình bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng của Quý Công ty.

 

1. Điều khoản bảo hiểm trách nhiệm kỹ sư 2018

Người bảo hiểm đồng ý bồi thường cho Người được bảo hiểm bất  kỳ  khiếu  nại đầu tiên nào được lập chống lại người được bảo hiểm và được  thông báo cho Người bảo hiểm trong thời hạn bảo hiểm liên quan đến bất kỳ tổn thất nào phát sinh do Người được bảo hiểm trong quá trình thực hiện các công việc chuyên môn như đã được đề cập đến trong giấy chứng nhận bảo hiểm. Căn cứ vào các điều kiện, điều khoản, các điểm loại trừ và giới hạn trách nhiệm bảo hiểm của đơn bảo hiểm này, Người được bảo hiểm sẽ bồi thường cho người được bảo hiểm trách nhiệm pháp lý đối với các bên thứ ba cho bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba.

 

Bất kỳ khiếu nại của bên thứ ba phải:

i)                   là các thiệt hại được bồi thường, bao gồm các chi phí khiếu nại và các khoản chi phí và phí tổn được người được bảo hiểm chấp thuận; và

ii)                là thương tật thân thể, thiệt hại vật chất hoặc thiệt hại công trình xây dựng phát sinh do người được bảo hiểm phạm phải hoặc sơ ý phạm phải hoặc bị buộc là phạm phải hoặc (có thể) sơ ý phạm phải hành vi bất cẩn, sai sót hoặc sơ suất trong thời hạn bảo hiểm hoặc trong thời hạn hồi tố quy định tại Giấy chứng nhận bảo hiểm; và

 

iii)              phát sinh trong quá trình của người được bảo hiểm với tư cách là kiến trúc sư, kỹ sư, nhà thiết kế, tư vấn kỹ thuật và/hoặc giám đốc giám sát thi công thực hiện công việc thuộc chức năng nghề nghiệp chuyên môn như đã ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm,

 

(bỏ các chữ in đậm không cần thiết)

iv)              liên quan đến hành vi bất cẩn, sai sót hoặc sơ suất mà người được bảo hiểm đã hoặc có thể đang phạm phải hoặc bị buộc là đã và đang phạm phải hoặc có thể sơ ý phạm phải sau ngày hồi tố được quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.

 

2. Các điều kiện

2.1. Giới hạn trách nhiệm bảo hiểm trách nhiệm kỹ sư 2018

a)     Tổng mức trách nhiệm (bao gồm các phí tổn và chi phí bào chữa do người được bảo hiểm chấp thuận bất kể số khiếu nại và số tiền của các khiếu nại do bên thứ ba đưa ra nhằm chống lại người được bảo hiểm) mà doanh nghiệp bảo hiểm phải trả sẽ không vượt quá giới hạn trách nhiệm bảo hiểm quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm và là mức trách nhiệm gộp cho tất cả các khiếu nại của bên thứ ba đưa ra chống lại người được bảo hiểm trong thời hạn bảo hiểm trách nhiệm kỹ sư 2018.

 

Trường hợp có nhiều hơn một người được bảo hiểm hoặc có nhiều hơn một người hoặc một tổ chức đưa ra nhiều khiếu nại hoặc khiếu kiện thì giới hạn trách nhiệm bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không tăng lên.

 

b)     Trong mọi trường hợp, đối với mỗi khiếu nại hay một loạt khiếu nại phát sinh theo Hợp đồng bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm chỉ bồi thường cho người được bảo hiểm số tiền trong giới hạn trách nhiệm bảo hiểm quy định tại Phụ lục hợp đồng (sau khi trừ đi số tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm đã chi để thanh toán các khoản chi phí và phí tổn hoặc bồi thường) hoặc bất kỳ số tiền nào ít hơn để bồi thường cho một hoặc nhiều khiếu nại đó. Sau khi đã bồi thường như trên, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến các khiếu nại trên và không phải hướng dẫn, kiểm soát các khiếu nại này (trừ trường hợp thế quyền bảo hiểm) hoặc trả các chi phí có liên quan.

 

2.2       Mức khấu trừ/mức tự bảo hiểm trách nhiệm kỹ sư 2018

Căn cứ vào giới hạn trách nhiệm bảo hiểm, đối với mỗi và tất cả các khiếu nại của bên thứ ba trong thời hạn bảo hiểm, trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm chỉ bao gồm các chi phí giải quyết khiếu nại và các chi phí bào chữa được người được bảo hiểm chấp thuận, với điều kiện các chi phí này vượt quá mức miễn thường quy định trong Phụ lục hợp đồng.

 

Mức miễn thường được áp dụng đối với mỗi và tất cả các khiếu nại của bên thứ ba bất kể có phải bồi thường hay không và không áp dụng giới hạn trách nhiệm bảo hiểm trách nhiệm kỹ sư 2018.

 

Trong vòng mười ngày, người được bảo hiểm sẽ thanh toán các chi phí và bồi thường tổn thất nếu doanh nghiệp bảo hiểm yêu cầu bằng văn bản, Tuy nhiên, dù tính riêng hay tính gộp thì tổng số tiền mà người được bảo hiểm thanh toán theo yêu cầu đối với mỗi một khiếu nại sẽ không vượt quá mức miễn thường quy định tại Phụ lục hợp đồng.

 

2.3       Nghĩa vụ bào chữa, chi phí và phí tổn

 

Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bào chữa bất kỳ khiếu kiện nào chống lại người được bảo hiểm đối với những tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm, thậm chí nếu khiếu nại đó là vô căn cứ, gian lận hoặc dối trá và doanh nghiệp bảo hiểm sẽ tiến hành điều tra và giải quyết bất kỳ khiếu nại hoặc khiếu kiện nào mà họ cho là thoả đáng. Tuy nhiên, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không có trách nhiệm phải thanh toán bất kỳ khiếu nại hoặc phán quyết hoặc không phải bào chữa bất kỳ khiếu kiện nào sau khi đã bồi thường giới hạn trách nhiệm bảo hiểm trách nhiệm kỹ sư 2018.

Doanh nghiệp bảo hiểm trách nhiệm kỹ sư 2018 sẽ không có trách nhiệm chi trả bất kỳ chi phí và/hoặc phí tổn trừ khi đã được doanh nghiệp bảo hiểm đồng ý bằng văn bản trước khi các chi phí hoặc phí tổn đó phát sinh. Sự đồng ý đó không được rút lại nếu không có lý do hợp lý.

 

Xem thêm: Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 ,  Bảo Hiểm Con Người,  bảo hiểm người sử dụng điệnbảo hiểm du lịch,    bảo hiểm tai nạn hành khách,    bảo hiểm học sinh 24/24,   Bảo hiểm hàng hải  bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,  bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địabảo hiểm ô tô,  bảo hiểm xe máy,bảo hiểm công trình xây dựngbảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựng , bảo hiểm cháy nổ , bảo hiểm nhà xưởngbảo hiểm ô tô hai chiều , bảo hiểm hàng hóa đường biển , bảo hiểm tòa nhà , phí bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu ,  bảo hiểm nhà tư nhân , bảo hiểm toà nhàbảo hiểm cháy nổ tòa nhà bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệtbảo hiểm hàng nông sản nhập khẩu , bảo hiểm trách nhiệm khám chữa bệnh ,tư vấn bảo hiểm tòa nhà , tư vấn bảo hiểm nhà xưởng , đất nhà sài gòn đất nhà , chứng minh tài chính,   bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựngbảo hiểm tòa nhà ,  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở tphcm,bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm hàng hóa nhập khẩubảo hiểm xây dựng,bảo hiểm hàng hóa chở xá , bảo hiểm trách nhiệm sản phẩmbảo hiểm phòng chống cháy nổ , bảo hiểm tài sản nhà xưởng , bảo hiểm cháy nổ bắt buộc chung cư  , bảo hiểm hàng nông sản nhập khẩu , bảo hiểm hàng xá (hàng rời )giá bảo hiểm cháy nổ nhà xưởngbảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp y bác sĩ

Bình Luận

Quảng cáo
Hotline : 0932 377 138