Chào mừng bạn đã đến với thegioibaohiem.net!                                     Mọi nhu cầu bảo hiểm vui lòng liên hệ Hotline:0932.377.138.Cảm ơn Quý Khách!
Mua bảo hiểm thực phẩm ở đâu

Mua bảo hiểm thực phẩm ở đâu

Chúng tôi cung cấp loại hình bảo hiểm thực phẩm trong phạm vi cả nước. Bảo hiểm thực phẩm hay đúng hơn là bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm. phạm vi bảo hiểm như sau

1)   Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường các khoản tiền mà Người được bảo hiểm có nghĩa vụ pháp lý phải bồi thường cho bên thứ ba như:

-         thương tật bất ngờ hoặc bệnh tật về người

-         những tổn thất bất ngờ về tài sản

gây nên bởi hàng hóa do Người được bảo hiểm bán, cung cấp, sửa chữa, thay đổi, xử lý hay phục vụ có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh do Người được bảo hiểm thực hiện và phát sinh trong suốt thời hạn bảo hiểm và trong phạm vi lãnh thổ quy định;

Mua bảo hiểm thực phẩm ở đâu

Mua bảo hiểm thực phẩm ở đâu

2)   Tất cả các khoản phí tổn và chi phí kiện tụng:

-          mà có thể đòi được từ một bên nguyên đơn chống lại Người được bảo hiểm thực phẩm ở đâu,

phải chi ra với sự đồng ý của PJICO bằng văn bản của bất kỳ khiếu nại nào đòi Người được bảo hiểm phải bồi thường và việc bồi thường đó được áp dụng theo quy định trong Quy tắc bảo hiểm thực phẩm ở đâu

Hồ sơ khiếu nại bồi thường gồm có:

-          Văn bản khiếu nại đòi bồi thường của bên thứ ba bị thiệt hại

-          Thông báo tổn thất, khiếu nại của người được bảo hiểm gửi cho Bên bảo hiểm

-          Biên bản về sự cố gây thiệt hại cho bên thứ ba

-          Biên bản giám định thiệt hại hoặc Biên bản xác nhận về thiệt hại

-          Các tài liệu, chứng từ liên quan đến tới việc khắc phục sự cố

-          Biên bản hòa giải giữa người được bảo hiểm và bên thứ ba bị thiệt hại

-          Phán quyết của tòa án hoặc trọng tài về giải quyết trách nhiệm dân sự giữa người được bảo hiểm và bên thứ ba bị thiệt hại (nếu có)

-          Các giấy tờ chứng minh về số tiền hay giá trị hiện vật đã bồi thường cho bên thứ ba

-          Các giấy tờ, tài liệu khác liên quan đến sự cố tổn thất theo yêu cầu của Bên bảo hiểm.

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày Người được bảo hiểm nộp hồ sơ khiếu nại đòi bồi thường đầy đủ và hợp lệ cho Bên bảo hiểm, Bên bảo hiểm có trách nhiệm giải quyết xong việc bồi thường tổn thất cho Người được bảo hiểm.

Quy tắc bảo hiểm, GCNBH/HĐBH là những bộ phận hợp thành không thể tách rời của bộ hợp đồng bảo hiểm thực phẩm ở đâu và tại bất kỳ vị trí nào trong các bộ phận trên,  bất cứ  từ và cụm từ nào được  gán cho một ý nghĩa đặc biệt nào đó thì từ và cụm từ đó vẫn tiếp tục mang ý nghĩa  đó  dù  chúng xuất hiện ở bất cứ chỗ nào trong Quy tắc bảo hiểm, GCNBH/HĐBH.

 1. Trong trường hợp phát sinh một sự cố có thể dẫn đến khiếu nại  đòi bồi thường theo  Quy tắc bảo hiểm này, thì Người được bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho  PJICO càng sớm càng tốt. Mọi thư từ, đơn khiếu nại, giấy triệu tập của tòa án và các giấy tờ khác có liên quan phải được thông báo hoặc chuyển ngay cho PJICO khi nhận được.
 2. Nếu không có sự đồng ý bằng văn  bản của PJICO thì Người được Bảo hiểm không  được thương lượng, không được chấp nhận, không được đề xuất, hứa hẹn hay thanh  toán bất  kỳ khoản nào có liên quan đến sự cố hay khiếu nại. PJICO nếu thấy cần thiết  có quyền tiếp quản và thực hiện với danh nghĩa của Người được Bảo hiểm việc biện hộ chống lại bất kỳ khiếu nại nào hay bằng chi phí của mình và vì quyền lợi của mình có quyền nhân danh Người được Bảo hiểm khởi tố chống lại bất kỳ người nào đòi họ bồi thường tổn thất. PJICO cũng có quyền tự do hành động trong việc kiện tụng và giải quyết việc khiếu nại đó, và Người được Bảo hiểm phải  cung cấp mọi thông tin và hỗ  trợ nếu PJICO yêu cầu.
 3. Trong trường hợp có khiếu nại về thương tật, ốm đau, tổn thất hay thiệt hại, PJICO có thể trả cho Người được Bảo hiểm số tiền bảo hiểm tối đa qui định trong  GCNBH/HĐBH cho sự cố đó hoặc với một số tiền nhỏ hơn tùy theo kết quả giải quyết khiếu nại nảy sinh từ sự cố đó. Sau khi đã bồi thường, PJICO sẽ không phải chịu thêm trách nhiệm đối với sự cố này trừ trách nhiệm thanh toán các chi phí kiện tụng đã phát sinh trước ngày thanh toán tiền bồi thường.
 4. Nếu tại thời điểm phát sinh khiếu nại theo bộ HĐBH này có một bộ HĐBH khác cũng bảo hiểm cho rủi ro hay một phần rủi ro đó, thì PJICO sẽ chỉ bồi thường phần trách nhiệm của mình trong khiếu nại đó theo tỷ lệ.
  1. Với mục đích kiểm tra và xem xét tổn thất, PJICO hoặc nhân viên được ủy quyền hay đại lý của PJICO vào bất kỳ thời điểm hợp lý nào cũng có quyền đến hiện trường hoặc bất kỳ thời điểm nào được bảo hiểm theo bộ HĐBH hoặc nơi xảy ra thương tật,  ốm  đau, mất mát hay thiệt hại và có thể yêu cầu giữ nguyên hiện trường để kiểm tra trong một thời gian hợp lý, và Người được Bảo hiểm phải tạo mọi điều kiện thuận lợi cho PJICO làm nhiệm vụ đó.
   1. Người được Bảo hiểm phải gửi ngay thông báo cho PJICO về bất cứ sự thay đổi nào    đó về mặt chất làm thay đổi một trong các sự kiện thực tại so với thời điểm làm Giấy  yêu cầu bảo hiểm,
   2. Người được bảo hiểm phải tiến hành mọi biện pháp bảo vệ hợp lý để ngăn chặn việc cung cấp hàng hoá hay côngtennơ chứa hàng trong trạng thái  không tốt  hoặc  không phù hợp với mục đích sử dụng của hàng hoá đó và đồng thời phải quan tâm thực hiện một cách hợp lý đảm bảo rằng mọi quy chế, luật pháp và các quy định do chính quyền địa phương yêu cầu phải được thực hiện và tuân thủ đầy đủ.
 5. PJICO  có thể huỷ bỏ GCNBH/HĐBH vào bất cứ thời điểm nào với điều kiện thông   báo trước 30 ngày bằng thư đảm bảo gửi cho địa chỉ mới nhất của Người được Bảo hiểm, và trong trường hợp đó, PJICO sẽ hoàn trả phí bảo hiểm theo tỷ lệ cho Người được Bảo hiểm (sau khi đã điều chỉnh phí theo quy định nêu trong điều 9 nếu thấy cần thiết) theo số ngày còn lại của thời hạn bảo hiểm thực phẩm ở đâu.
  1. Nếu phí bảo hiểm của GCNBH/HĐBH được tính trên cơ sở ước tính của Người được Bảo hiểm, thì Người được Bảo hiểm phải duy trì việc ghi chép chính xác tất cả các chi tiết có liên quan đến việc tính toán  đó. Trong vòng một tháng kể từ ngày hết hiệu lực của thời hạn bảo hiểm, Người được Bảo hiểm phải cung cấp cho PJICO các chi tiết và thông tin có liên quan nếu PJICO có yêu cầu. Số phí  bảo hiểm cho thời hạn bảo hiểm  đó sẽ được điều chỉnh lại trên cơ  sở các thông tin này và PJICO sẽ yêu  cầu trả thêm  hay hoàn lại cho Người được Bảo hiểm số phí chênh lệch theo  đúng  thực  tế. Tuy nhiên, phải tuân theo mức tối thiểu qui định trong GCNBH/HĐBH.
  2. Mọi tranh chấp phát sinh từ bộ Hợp đồng bảo hiểm thực phẩm ở đâu sẽ được đưa ra  cho một trọng tài viên do các bên tranh chấp chỉ định bằng văn bản quyết định, nếu các bên không thỏa thuận được việc cùng chỉ định một trọng tài viên thì vấn đề tranh chấp được  chuyển  cho một trọng tài hòa giải quyết định. Trọng tài hòa giải do các trọng tài viên cùng chỉ định. Trọng tài hòa giải sẽ cùng ngồi với các trọng tài viên và chủ tọa cuộc họp, việc phán quyết cuối cùng này sẽ là điều kiện tiên quyết đối với mọi quyền khiếu tố đối với PJICO.

Nếu PJICO từ chối trách nhiệm đối với Người  được Bảo hiểm về khiếu nại  nào đó  theo bộ Hợp đồng bảo hiểm và khiếu nại đó trong vòng 12 tháng kể từ ngày bị từ chối không đưa ra cho trọng tài phân bổ theo các điều khoản này, thì khiếu nại đó được coi như đã bị từ bỏ và như vậy sẽ không được bồi hoàn theo bộ Hợp đồng bảo hiểm nữa.

Việc thực hiện và tuân thủ đầy đủ mọi điều kiện, điều khoản và các điều  khoản  bổ  sung của Quy tắc bảo hiểm này trong chừng mực chúng liên quan tới những việc mà Người được Bảo hiểm phải làm hoặc phải tuân theo cũng như việc khai báo và trả lời trung thực các câu hỏi nêu trong Giấy yêu cầu bảo hiểm sẽ là điều kiện tiên quyết để ràng buộc trách nhiệm của PJICO trong việc bồi thường cho Người được  Bảo hiểm  theo bộ Hợp đồng bảo hiểm thực phẩm ở đâu./.

TP HCM đang làm rõ vụ 70 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm

Sáng nay 7/4, trao đổi với PV, Bác sĩ Chuyên khoa II Trương Thị Hòa, Chủ nhiệm Khoa nhi bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn, quận 12, TP HCM cho biết, Đến tối 6/4, 70 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm các bệnh nhi là học sinh trường Tiểu học Nguyễn Thị Định, quận 12 vẫn đang theo dõi điều trị tích cực tại bệnh viện”

“Các bệnh nhân vào cấp cứu trong tình trạng ói nhiều, đau bụng, rất mệt. Bệnh viện đã huy động tối đa các y, bác sĩ để kịp thể thăm khám, có những xử trí ban đầu. Ngay khi tiếp nhận các bệnh nhân đầu tiên, chúng tôi đánh giá xem tình trạng mất nước như thế nào để bù nước và điện giải suốt cả đêm 5/4. Các em được dùng thuốc chống nôn, thuốc tiêu chảy, truyền dịch và thực hiện xét nghiệm máu”, bác sĩ Hòa, thông tin. Cũng theo bác sĩ Hòa, hiện hầu hết các học sinh sức khỏe đã ổn định, vẫn đang theo dõi tích cực tại Khoa nhi của bệnh viện.

“Bệnh viện đã lấy mẫu phân cũng như chất ói để làm xét nghiệm. Khi nào có kết quả thì sẽ thông báo Sở Y tế để biết về nguyên nhân”, bác sĩ Hòa cho biết.

 

Được biết đến thời điểm này, Trung tâm Y tế quận 12, BQL An toàn thực phẩm TP HCM cũng đã vào cuộc phối hợp điều tra, lấy mẫu thực phẩm để xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ 70 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm ở TP HCM.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định, cho biết, trưa 5/4, các em được ăn món la gu bò với bánh mì do nhà trường ký hợp đồng cung cấp suất ăn sẵn với một công ty trên địa bàn quận 12. Công ty này có đầy đủ giấy tờ theo quy định. Sau bữa ăn, có khoảng 20 em đồng loạt xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy… nên nhà trường điện báo phụ huynh, đồng thời chuyển các em đi bệnh viện cấp cứu. Đến tối cùng ngày và sáng nay 6/4, số học sinh đưa vào bệnh viện tăng lên và xác định là 71 em học sinh nghi ngộ độc.

 

Anh Phan Dương Thọ, phụ huynh bé Phan Dương Bảo Anh, cho biết: “Con tôi nói ở lớp ăn món lagu bò, có mùi chua. Vì vậy, chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ và công bố vụ việc để phụ huynh chúng tôi an tâm"

Xem thêm: Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 ,  Bảo Hiểm Con Người,  bảo hiểm người sử dụng điệnbảo hiểm du lịch,    bảo hiểm tai nạn hành khách,    bảo hiểm học sinh 24/24,   Bảo hiểm hàng hải  bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,  bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địabảo hiểm ô tô,  bảo hiểm xe máy,bảo hiểm công trình xây dựngbảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựng , bảo hiểm cháy nổ , bảo hiểm nhà xưởngbảo hiểm ô tô hai chiều , bảo hiểm hàng hóa đường biển , bảo hiểm tòa nhà , phí bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu ,  bảo hiểm nhà tư nhân , bảo hiểm toà nhàbảo hiểm cháy nổ tòa nhà bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệtbảo hiểm hàng nông sản nhập khẩu , bảo hiểm trách nhiệm khám chữa bệnh ,tư vấn bảo hiểm tòa nhà , tư vấn bảo hiểm nhà xưởng , đất nhà sài gòn đất nhà , chứng minh tài chính  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựngbảo hiểm tòa nhà ,  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở tphcm,bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm hàng hóa nhập khẩubảo hiểm xây dựng,bảo hiểm hàng hóa chở xá , bảo hiểm trách nhiệm sản phẩmbảo hiểm phòng chống cháy nổ

Bình Luận

Quảng cáo
Hotline : 0932 377 138