Chào mừng bạn đã đến với thegioibaohiem.net!                                     Mọi nhu cầu bảo hiểm vui lòng liên hệ Hotline:0932.377.138.Cảm ơn Quý Khách!
Bảo hiểm rủi ro công nghiệp ngành điện tử

Bảo hiểm rủi ro công nghiệp ngành điện tử

Chúng tôi nhận bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp ngành điện tử cho tài sản máy móc thiết bị và hàng hóa của các công ty trên toàn lãnh thổ việt nam.khi cần mua hoặc tính phí bảo hiểm của loại rủi ro này khách hàng vui lòng cung cấp danh mục tài sản bao gồm giá trị thành tiền của các loại tài sản này đây là cơ sở quan trọng để tính phí bảo hiểm phải đóng hàng năm của công ty liên hệ 0932377138 để được hướng dẫn nhanh nhất

1.   Khái niệm

Quy tắc bảo hiểm rủi ro công nghiệp ngành điện tử, GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm và Bảng danh mục tài sản, là những bộ phận hợp thành không thể tách rời của bộ hợp đồng bảo hiểm này và tại bất kỳ vị trí nào trong các bộ phận trên, bất cứ từ và cụm từ nào được gán cho một ý nghĩa đặc biệt nào đó thì từ và cụm từ đó vẫn tiếp tục mang ý nghĩa đó dù chúng xuất hiện ở bất cứ chỗ nào trong Quy tắc bảo hiểm, GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm và Bảng danh mục tài sản.

 Bảo hiểm rủi ro công nghiệp ngành điện tử

 

Bảo hiểm rủi ro công nghiệp ngành điện tử

 

2.   Bộ hợp đồng bảo hiểm mất hiệu lực

Bộ hợp đồng bảo hiểm rủi ro công nghiệp ngành điện tử này sẽ mất hiệu lực trong trường hợp Người được bảo hiểm khai báo sai lệch, cung cấp những thông tin không đúng hoặc không khai báo những thông tin quan trọng.

 

3.   Thay đổi và di chuyển

Bảo hiểm theo Phần I của Quy tắc bảo hiểm rủi ro công nghiệp ngành điện tử này sẽ mất hiệu lực đối với bất kỳ tài sản được bảo hiểm nào nếu sau khi hiệu lực bảo hiểm bắt đầu, tài sản ấy có bất kỳ sự thay đổi nào do:

3.1. di chuyển khỏi khu vực được bảo hiểm hoặc

3.2. bằng cách đó mà rủi ro tài sản bị huỷ hoại hoặc hư hại tăng lên hoặc

3.3. bằng cách đó mà quyền lợi của Người được bảo hiểm chấm dứt, trừ khi do yêu cầu của Luật pháp và trừ trường hợp được PJICO chấp nhận bằng văn bản.

 

4.   Cam kết

Bất kỳ cam kết nào được đưa ra hoặc có thể được đưa ra đối với Bộ hợp đồng bảo hiểm rủi ro công nghiệp ngành điện tử này cũng sẽ có hiệu lực và tiếp tục giữ hiệu lực suốt trong thời hạn bảo hiểm kể từ thời gian cam kết được đưa ra. Việc vi phạm bất kỳ cam kết nào làm tăng thêm nguy cơ rủi ro sẽ là trở ngại đối với việc khiếu nại đòi bồi thường.

 

5.   Các biện pháp phòng ngừa hợp lý.

Người được bảo hiểm phải tiến hành mọi biện pháp hợp lý để đề phòng tổn thất và bằng chi phí của mình, thực hiện những đề nghị của PJICO trong việc ngăn ngừa tổn thất và  tuân theo các quy chế và những nội quy an toàn của nhà chế tạo.

 

6.   Quyền kiểm tra

Những người đại diện của PJICO vào bất cứ thời gian hợp lý nào cũng có quyền kiểm tra và xem xét những nguy cơ rủi ro tại cơ sở của Người được bảo hiểm và Người được bảo hiểm sẽ phải cung cấp cho PJICO tất cả những chi tiết và thông tin cần thiết cho việc đánh giá rủi ro trên. Tuy nhiên việc kiểm tra/ xem xét nói trên không phải là lý do ràng buộc trách nhiệm của PJICO và cũng sẽ không phải là lý do để cho rằng Người được bảo hiểm đã thực hiện đầy đủ những tiêu chuẩn an toàn sản xuất kinh doanh của họ.

 

7.   Thủ tục khiếu nại

7.1. Khi xảy ra bất cứ thiệt hại nào có thể dẫn đến khiếu nại theo Bộ hợp đồng bảo hiểm này,  Người  được bảo hiểm rủi ro công nghiệp ngành điện tử phải:

-  Ngay lập tức thông báo cho PJICO bằng điện thoại hay điện tín cũng như bằng văn bản về tính chất và mức độ của tổn thất.

- Thực hiện mọi biện pháp trong phạm vi thẩm quyền của mình nhằm hạn chế thiệt hại đến mức tối thiểu.

- Giữ nguyên những phần tài sản bị tổn thất để người đại diện hay giám định viên của PJICO tiến hành kiểm tra.

- Cung cấp đầy đủ thông tin và chứng từ theo yêu cầu của PJICO.

- Ngay lập tức thông báo cho Cơ quan Công an biết trong trường hợp tài sản bị tổn thất  do trộm cắp hoặc những hành động ác ý gây ra.

Sau khi nhận được thông báo của Người được bảo hiểm theo điều kiện này, đại diện của PJICO sẽ có điều kiện điều tra tổn thất trước khi việc sửa chữa, hoặc việc thay đổi được tiến hành. Nếu trong khoảng thời gian được coi là quá đủ với hoàn cảnh lúc bấy giờ, đại diện của PJICO vẫn không thực hiện việc điều tra thì Người được bảo hiểm có quyền thực hiện việc sửa chữa hoặc thay thế những tài sản được bảo hiểm,

7.2. Người được bảo hiểm không được từ bỏ bất kỳ tài sản được bảo hiểm bị tổn thất cho PJICO dù đã chuyển quyền sở hữu cho PJICO hay không,

7.3. PJICO có quyền từ chối trách nhiệm theo Bộ hợp đồng bảo hiểm này nếu như những điều khoản của điều kiện này không được Người được bảo hiểm chấp hành nghiêm chỉnh.

7.4. Gian lận

Nếu khiếu nại gian lận về bất kỳ phương diện nào hoặc nếu Người được bảo hiểm hay người đại diện cho họ sử dụng các phương tiện gian lận nhằm trục lợi từ Bộ hợp đồng bảo hiểm này hoặc nếu tài sản được bảo hiểm bị tổn thất do hành động có chủ ý hoặc với sự đồng lõa của Người được bảo hiểm thì tất cả mọi quyền lợi theo Quy tắc bảo hiểm rủi ro công nghiệp ngành điện tử này sẽ mất hiệu lực.

 

8.   Bồi thường

8.1. Trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được bản báo cáo cuối cùng của chuyên gia tính toán tổn thất hay những bằng chứng xác thực về tổn thất, PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm những tổn thất đã được xác định.

8.2. Một khi trách nhiệm đã được chấp nhận thì trong khi chờ xác định số tiền bồi thường thực tế, PJICO có thể tạm ứng tiền bồi thường nhưng không vượt quá số tiền tối thiểu có thể chấp nhận được trong hoàn cảnh lúc bấy giờ.

8.3. PJICO có quyền thu hồi số tiền bồi thường tạm ứng nếu:

-      Có bất kỳ nghi vấn nào về quyền của Người được bảo hiểm được nhận bồi thường bảo hiểm (chừng nào PJICO chưa nhận được những chứng cứ xác thực cần thiết chứng minh tổn thất).

-      Liên quan đến tổn thất này, một cuộc điều tra của cơ quan công an hay một cuộc điều tra theo luật hình sự được bắt đầu tiến hành trong khi chờ đợi hoàn tất các cuộc điều tra đó.

 

9.   Thanh toán lãi suất:

PJICO sẽ không có trách nhiệm thanh toán lãi suất của số tiền bồi thường, ngoại trừ khoản lãi suất phát sinh do việc PJICO trả số tiền bồi thường chậm.

 

10. Trọng tài:

Nếu có sự tranh chấp về số tiền bồi thường theo Bộ hợp đồng bảo hiểm rủi ro công nghiệp ngành điện tử này (PJICO đã thừa nhận trách nhiệm) thì sự tranh chấp đó sẽ chuyển cho một trọng tài quyết định. Trọng tài này do hai bên chỉ định bằng văn bản. Nếu hai bên không nhất trí được một Trọng tài chung thì mỗi bên chỉ định một trọng tài bằng văn bản trong vòng hai tháng kể từ khi một trong hai bên gửi văn bản yêu cầu bên kia cũng làm như vậy. Trong trường hợp hai trọng tài không thoả thuận được với nhau thì cùng chỉ định một trọng tài chung đứng ra giải quyết. Trọng tài chung sẽ ngồi cùng với hai Trọng tài kia và chủ tọa cuộc họp của họ. Phán quyết của Trọng tài là điều kiện tiên quyết bắt buộc phải có nếu muốn kiện PJICO.

 

11. Kế thừa quyền đòi bên thứ ba:

Với chi phí do PJICO chịu, Người được bảo hiểm rủi ro công nghiệp ngành điện tử phải thực hiện, cùng thực hiện và cho phép thực hiện mọi biện pháp và hành động xét thấy cần thiết hoặc do PJICO yêu cầu nhằm bảo lưu các quyền và các biện pháp tự bào chữa hoặc nhằm đòi các bên thứ ba miễn trách hoặc bồi thường. Đó là các quyền mà PJICO được kế thừa sau khi đã trả tiền bồi thường cho Người được bảo hiểm. Tuy nhiên, các biện pháp hoặc hành động nói trên có thể được tiến hành hay yêu cầu tiến hành trước hay sau khi PJICO bồi thường cho Người được bảo hiểm.

 

12. Bảo hiểm khác:

Nếu tại thời điểm phát sinh bất kỳ khiếu nại nào theo Quy tắc bảo hiểm rủi ro công nghiệp ngành điện tử này, có một Quy tắc bảo hiểm nào khác cũng bảo hiểm cho những tổn thất đó, thì trách nhiệm của PJICO trong hợp đồng này chỉ giới hạn ở phần tổn thất tỷ lệ với trách nhiệm của họ trong tổn thất đó.

 

13. Thời hạn bảo hiểm:

Thời hạn bảo hiểm của Bộ hợp đồng bảo hiểm rủi ro công nghiệp ngành điện tử này là một năm. Thời gian bắt đầu và kết thúc hiệu lực bảo hiểm sẽ được tính từ 0 giờ vào những ngày được ghi trong GCNBH/ Hợp đồng bảo hiểm. Bảo hiểm sẽ được tự động tái tục lại hiệu lực sau một năm, trừ khi PJICO hay Người được bảo hiểm yêu cầu bằng văn bản trước 30 ngày về việc chấm dứt bảo hiểm vào ngày kết thúc hiệu lực của Bộ hợp đồng bảo hiểm này.

 

Cháy dữ dội ở Khu công nghiệp Việt Hương 1, Thuận An, Bình Dương

Đầu giờ chiều 22.5, một vụ cháy dữ dội kèm tiếng nổ lớn xảy ra ở Khu công nghiệp Việt Hương 1, Thuận An, Bình Dương.

Vụ cháy dữ dội kèm tiếng nổ lớn xảy ra ở Khu công nghiệp Việt Hương 1, Thuận An, Bình Dương trong chiều 22.5. Cảnh sát PCCC huy động hàng chục xe chữa cháy đến hiện trường

Thông tin ban đầu, khu nhà xưởng cao tầng bị cháy được xác định là của Công ty Chung An, chuyên sản xuất băng keo công nghiệp. Các thùng phuy chứa hóa chất đã phát nổ.

Công ty Chung An có tổng cộng 5 khu nhà xưởng mỗi khu cao 4 tầng rộng hàng chục ngàn m2. Đám cháy xuất phát từ khu nhà xưởng nấu keo ở dãy phía sau của công ty này.

Cũng theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra vụ cháy, có ít nhất 200 công nhân đang làm việc. Khi nghe tiếng nổ lớn và phát hiện lửa cháy toàn bộ công nhân đã kịp thoát ra ngoài.

 

Vụ cháy kinh hoàng trong KCN Việt Hương: Thiệt hại khoảng 30 tỷ đồng

Vụ hoả hoạn xảy ra tại một công ty trong KCN Việt Hương không có thiệt hại về người nhưng khu nhà xưởng, nhà kho rộng hơn 2.000m2 bị lửa thiêu rụi, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 30 tỉ đồng, cảnh sát PCCC cứu được giá trị tài sản khoảng 175 tỷ đồng

Chiều 24/5, Công an tỉnh Bình Dương có báo cáo về thiệt hại do vụ cháy kinh hoàng xảy ra vào ngày 22/5 tại Công Ty TNHH Jorn Technology (Công ty Chung An) nằm trong KCN Việt Hương (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương).

 

Theo đó, vụ cháy không gây thương tích về người nhưng khu nhà xưởng, nhà kho rộng hơn 2.000m2 bị lửa thiêu rụi, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 30 tỉ đồng, cảnh sát PCCC cứu được giá trị tài sản khoảng 175 tỷ đồng.

Xem thêm: Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 ,  Bảo Hiểm Con Người,  bảo hiểm người sử dụng điệnbảo hiểm du lịch,    bảo hiểm tai nạn hành khách,    bảo hiểm học sinh 24/24,   Bảo hiểm hàng hải  bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,  bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địabảo hiểm ô tô,  bảo hiểm xe máy,bảo hiểm công trình xây dựngbảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựng , bảo hiểm cháy nổ , bảo hiểm nhà xưởngbảo hiểm ô tô hai chiều , bảo hiểm hàng hóa đường biển , bảo hiểm tòa nhà , phí bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu ,  bảo hiểm nhà tư nhân , bảo hiểm toà nhàbảo hiểm cháy nổ tòa nhà bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệtbảo hiểm hàng nông sản nhập khẩu , bảo hiểm trách nhiệm khám chữa bệnh ,tư vấn bảo hiểm tòa nhà , tư vấn bảo hiểm nhà xưởng , đất nhà sài gòn đất nhà , chứng minh tài chính  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựngbảo hiểm tòa nhà ,  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở tphcm,bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm hàng hóa nhập khẩubảo hiểm xây dựng,bảo hiểm hàng hóa chở xá , bảo hiểm trách nhiệm sản phẩmbảo hiểm phòng chống cháy nổ

Bình Luận

Quảng cáo
Hotline : 0932 377 138