Chào mừng bạn đã đến với thegioibaohiem.net!                                     Mọi nhu cầu bảo hiểm vui lòng liên hệ Hotline:0932.377.138.Cảm ơn Quý Khách!
Bảo hiểm hàng hóa thực phẩm đông lạnh c

Bảo hiểm hàng hóa thực phẩm đông lạnh c

I-    NHỮNG RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM

  1. 1.      Điều khoản rủi ro

Loại trừ những rủi ro đã quy định trong điều khoản 4,5,6 và 7 dưới đây, bảo hiểm hàng hóa thực phẩm đông lạnh c này nhận bảo hiểm:

1.1              Mất mát, hư hỏng cho đối tượng được bảo hiểm được quy định cho

1.1.1        Cháy nổ

1.1.2        Tàu hoặc thuyền bị mắc cạn, đắm hoặc bị lật

1.1.3        Phương tiện chuyên chở đường bộ bị lật đổ hoặc trật bánh

Bảo hiểm hàng hóa thực phẩm đông lạnh c

Bảo hiểm hàng hóa thực phẩm đông lạnh c

1.1.4        Tàu, thuyền hoặc phương tiện vận chuyển đâm va hoặc va chạm với bất kỳ vật thể nào bên ngoài không kể nước

1.1.5        Dỡ hàng tại cảng gặp nạn

1.2     Đối tượng được bảo hiểm bị mất mát hư hỏng do những nguyên nhân ;

1.2.1        hy sinh tổn thất chung hoạt động trong thời gian hơn 24 tiếng liên tục

1.2.2        ném hàng khỏi tàu

2           Điều khoản tổn thất chung

Bảo hiểm hàng hóa thực phẩm đông lạnh c này bảo hiểm tổn thất chung và các chi phí cứu hộ đã chi ra nhằm tránh hoặc có liên quan tới việc phòng tránh tổn thất cho bất kỳ nguyên nhân nào, loại trừ các nguyên nhân đã quy định trong các điều 4, 5, 6 và 7 hay ở một điều nào khác trong hợp đồng bảo hiểm này và được tính toán hoặc xác định theo hợp đồng chuyên chở và/ hoặc theo luật pháp và tập quán hiện hành.

3           Điều khoản “tàu đâm va nhau hai bên cùng có lỗi”

Bảo hiểm hàng hóa thực phẩm đông lạnh c này được mở rộng để bồi thường cho Người được bảo hiểm phần trách nhiệm theo điều khoản “tàu đâm va nhau hai bên cùng có lỗi”trong hợp đồng chuyên chở có liên quan tới một tổn thất thuộc phạm vi bồi thường của bảo hiểm này. Trường hợp Chủ tàu khiếu nại theo điều khoản đã nói thì Người được bảo hiểm phải thông báo cho Người bảo hiểm là người có quyền bảo vệ Người được bảo hiểm Người được bảo hiểm đối với khiếu nại đó và chịu mọi phí tổn.

THỜI HẠN BẢO HIỂM

  1. 5.               Điều khoản vận chuyển

8.1           Bảo hiểm này có hiệu lực kể từ khi hàng hoá được xếp vào phương tiện chuyên chở tại nhà máy đông lạnh hoặc kho lạnh tại địa điểm có tên ghi trong hợp đồng bảo hiểm để bắt đầu vận chuyển và tiếp tục có hiệu lực trong suốt hành trình vận chuyển bình thường và kết thúc hiệu lực tại một trong số các thời điểm sau đây, tuỳ theo trường hợp nào xẩy ra trước

8.1.1    khi giao hàng vào kho lạnh hoặc kho đến cuối cùng có tên ghi trong hợp đồng hoặc

8.1.2    khi giao hàng vào bất kỳ một kho làm lạnh hoặc kho nào khác dù trước khi tới hoặc

tại nơi đến cuối cùng có tên ghi trong hợp đồng  bảo hiểm mà nơi đó Người được   bảo hiểm dùng để

8.1.2.1      làm nơi chứa hàng ngoài quá trình vận chuyển bình thường hoặc

8.1.2.2  làm nơi chia hay phân phối hàng

8.1.3    hoặc vào lúc kết thúc thời hạn 5 ngày sau khi dỡ hàng khỏi tàu biển tại cảng dỡ hàng  cuối cùng

8.1         Nếu sau khi dỡ hàng khỏi tàu biển tại cảng dỡ hàng cuối cùng, nhưng trước khi kết     thúc bảo hiểm hàng được gửi tới một nơi khác nơi đến ghi trong hợp đồng bảo hiểm thì bảo hiểm này trong khi giữ nguyên hiệu lực theo quy định kết thúc nói trên sẽ không mở rộng giới hạn quá lúc bắt đầu vận chuyển tới nơi đến khác đó

8.2              bảo hiểm này sẽ giữ nguyên hiệu lực (tuỳ thuộc quy định kết thúc nói trên và những   quy định trong điều 9 dưới đây) trong khi bị chậm trễ ngoài khả năng bị kiểm soát của Người được bảo hiểm, tàu chạy chệch hướng bất kỳ, dỡ hàng bắt buộc, xếp lại hàng hoặc chuyển tải và khi có bất kỳ thay đổi nào về hành trình xuất phát từ việc thực hiện một quyền tự do mà hợp đồng chuyên chở đã dành cho Chủ tàu hoặc Người thuê tàu.

  1. 6.           Điều khoản kết thúc hợp đồng vận chuyển

Nếu do những tình huống ngoài khả năng kiểm soát của Người được bảo hiểm hàng hóa thực phẩm đông lạnh c mà hợp đồng vận chuyển kết thúc tại một cảng hay một nơi khác nơi đến có tên ghi trong hợp đồng bảo hiểm hoặc việc vận chuyển bảo hiểm kết thúc theo cách khác với quy định của điều 8 trên đây thì bảo hiểm này cũng sẽ kết thúc, trừ khi người được bảo hiểm gửi ngay giấy báo cho Người bảo hiểm yêu cầu tiếp tục bảo hiểm trong khi bảo hiểm vẫn còn hiệu lực với điều kiện phải nộp thêm phí bảo hiểm nếu Người bảo hiểm yêu cầu, hoặc

9.1             cho tới khi hàng được bán và được giao tại cảng hay địa điểm đó, hoặc trừ khi có thoả

thuận riêng khác, cho tới khi hết hạn 30 ngày sau khi hàng được bảo hiểm đến cảng hay địa điểm đó, tuỳ theo trường hợp nào xẩy ra trước, hoặc

9.2       nếu hàng được gửi đi trong thời hạn 30 ngày nói trên (hoặc bất kỳ phạm vi mở rộng nào đã thoả thuận) tới nơi đến có ghi trong hợp đồng bảo hiểm hay tới bất kỳ nơi đến nào khác cho tới khi kết thúc bảo hiểm theo những quy định của điều 8 kể trên.

  1. 7.          Điều khoản thay đổi hành trình

Sau khi bảo hiểm hàng hóa thực phẩm đông lạnh c này bắt đầu có hiệu lực nếu Người được bảo hiểm thay đổi nơi đến thì bảo hiểm này vẫn giữ nguyên hiệu lực với điều kiện Người được bảo hiểm phải thông báo ngay cho Người bảo hiểm biết với phí bảo hiểm và những điều kiện được thoả thuận.

KHIẾU NẠI

  1. 8.                   Điều khoản quyền lợi bảo hiểm

11.1      Để có thể đòi bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm hàng hóa thực phẩm đông lạnh c này Người được bảo hiểm cần phải có quyền lợi bảo hiểm đối với đối tượng được bảo hiểm tại thời điểm xẩy ra tổn thất.

11.2          Tuân theo điều khoản 11.1 nói trên Người được bảo hiểm sẽ có quyền đòi bồi               thường

  1. 9.              Điều khoản chi phí gửi hàng

Nếu do hậu quả của một rủi ro được bảo hiểm mà hành trình bảo hiểm lại kết thúc tại một cảng hoặc một nơi khác nơi đến có tên ghi trong hợp đồng bảo hiểm thì Người bảo hiểm sẽ hoàn trả cho Người được bảo hiểm mọi chi phí phát sinh thêm một cách hợp lý và thoả đáng để dỡ hàng, lưu kho và gửi hàng tới nơi đến thựôc phạm vi bảo hiểm của hợp đồng này.

Điều 12 này không áp dụng cho tổn thất chung hoặc chi phí cứu hộ và phải tuân theo các điểm loại trừ trong các điều khoản 4,5,6 và bảy kể trên và không bao gồm những chi phí phát sinh từ hành vi sai lầm, bất cẩn, và tình trạng không trả được nợ hoặc thiếu thốn về tài chính của Người được bảo hiểmhoặc người làm công cho họ.

  1. 10.     Điều khoản tổn thất toàn bộ ước tính

Bảo hiểm hàng hóa thực phẩm đông lạnh c này sẽ không bồi thường tổn thất toàn bộ ước tính trừ khi đối tượng được bảo hiểm từ bỏ một cách hợp lý nếu xét thấy không thể tránh khỏi tổn thất toàn bộ thực tế hay do chi phí phục hồi, tu bổ lại và gửi hàng tới nơi đến thuộc phạm vi bảo hiểm sẽ vượt quá giá trị hàng tại nơi đến.

  1. 11.         Điều khoản giá trị tăng thêm

14.1         Nếu Người được bảo hiểm ký kết bất kỳ hợp đồng bảo hiểm giá trị tăng thêm nào cho   hàng hoá được bảo hiểm trong hợp đồng này thì giá trị thoả thuận của hàng hoá phải được xem như đã gia tăng tới tổng số tiền bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm này cộng với số tiền bảo hiểm của các hợp đồng bảo hiểm giá trị tăng thêm bảo hiểm tổn thất và trách nhịêm thuộc phạm vi bảo hỉêm này sẽ được tính theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm của hợp đồng bảo hỉêm này và tổng số tiền bảo hiểm đã nói tới.

Trường hợp có khiếu nại, Người được bảo hiêm phải cung cấp cho Người bảo hiểm bằng chứng về những số tiền bảo hiểm thuộc tất cả các hợp đồng bảo hiểm khác.

14.2     Trường hợp bảo hiểm này bảo hiểm giá trị tăng thêm thì sẽ áp dụng điều khoản sau:

Giá trị thoả thuận của hàng hoá sẽ được xem như ngang bằng với tổng số tiền bảo   hiểm của hợp đồng bảo hiểm gốc và tất cả các hợp đồng bảo hiểm giá trị tăng thêm do Người được bảo hiểm bảo hiểm tổn thất cho hàng hoá đó và trách nhiệm thuộc phạm vi bảo hiểm này sẽ được tính theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm này và tổng số tiền bảo hiểm đã nói tới.

Trường hợp có khiếu nại, Người được bảo hiểm phải cung cấp cho Người  bảo hiểm bằng chứng về những số tiền bảo hiểm thuộc tất cả các hợp đồng bảo hiểm khác.

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

  1. 12.          Điều khoản không áp dụng

Bảo hiểm hàng hóa thực phẩm đông lạnh c này sẽ không áp dụng đối với quyền lợi của người chuyên chở hay Người nhận ký gửi hàng hoá nào khác.

GIẢM NHẸ TỔN THẤT

16.       Điều khoản nghĩa vụ cảu Người được bảo hiểm

Nghĩa vụ của Người được bảo hiểm, những người làm công và đại lý của họ đối với các tổn thất thuộc phạm vi của bảo hiểm này là

16.1     Phải tiến hành mọi biện pháp được coi là hợp lý nhằm mục đích nhăn ngừa hoặc giảm  nhẹ tổn thất đó, và

16.2     phải bảo lưu va thực hiện các quyền khiếu nại đối với người chuyên chở, người nhận ký  

gửi hàng hoá hay người thứ ba khác va Người bảo hiểm ngoài trách nhiệm đối với những tổn thất thuộc phạm vi bồi thường của bảo hiểm này sẽ hoàn trả cho Người được bảo hiểm bất kỳ chi phí nào đã chi ra một cách hợp lý và thoả đáng để thực hiện nghĩa vụ này.

17.       Điều khoản loại bỏ

Mọi biện pháp do Người được bảo hiểm hoặc Người bảo hiểm thực hiện nhằm mục đích cứu vớt, bảo vệ hoặc tu bổ lại đối tượng bảo hiểm sẽ không được coi như sự từ bỏ hoặc về mặt khác làm tổn hại đến các quyền lợi của mỗi bên

Xem thêm: Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 ,  Bảo Hiểm Con Người,  bảo hiểm người sử dụng điệnbảo hiểm du lịch,    bảo hiểm tai nạn hành khách,    bảo hiểm học sinh 24/24,   Bảo hiểm hàng hải  bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,  bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địabảo hiểm ô tô,  bảo hiểm xe máy,bảo hiểm công trình xây dựngbảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựng , bảo hiểm cháy nổ , bảo hiểm nhà xưởngbảo hiểm ô tô hai chiều , bảo hiểm hàng hóa đường biển , bảo hiểm tòa nhà , phí bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu ,  bảo hiểm nhà tư nhân , bảo hiểm toà nhàbảo hiểm cháy nổ tòa nhà bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệtbảo hiểm hàng nông sản nhập khẩu , bảo hiểm trách nhiệm khám chữa bệnh ,tư vấn bảo hiểm tòa nhà , tư vấn bảo hiểm nhà xưởng , đất nhà sài gòn đất nhà , chứng minh tài chính  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựngbảo hiểm tòa nhà ,  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở tphcm,bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm hàng hóa nhập khẩubảo hiểm xây dựng,bảo hiểm hàng hóa chở xá , bảo hiểm trách nhiệm sản phẩmbảo hiểm phòng chống cháy nổ

Bình Luận

Quảng cáo
Hotline : 0932 377 138