Chào mừng bạn đã đến với thegioibaohiem.net!                                     Mọi nhu cầu bảo hiểm vui lòng liên hệ Hotline:0932.377.138.Cảm ơn Quý Khách!
Bảo hiểm tòa nhà giá trị khôi phục

Bảo hiểm tòa nhà giá trị khôi phục

Căn cứ trên giá trị tòa nhà được mua bảo hiểm công ty bảo hiểm sẽ đưa ra hình thức bồi thường. Thông thường có hai cách tính để bồi thường khi tòa nhà mua bảo hiểm xảy ra tổn thất rủi ro đó là giá trị bồi thường theo giá trị khôi phục và giá trị bồi thường giá giá trị thay thế mới.

 tư vấn mua bảo hiểm : 0932377138

5.         ĐIỀU KHOẢN VỀ GIÁ TRỊ KHÔI PHỤC (chỉ áp dụng cho tòa nhà được bảo hiểm)

 Bảo hiểm tòa nhà giá trị khôi phục

 

Bảo hiểm tòa nhà giá trị khôi phục

Trong trường hợp tài sản được bảo hiểm trong phạm vi của bộ hợp đồng bảo hiểm tòa nhà này (Loại trừ sản phẩm lưu kho hay hàng hoá, nguyên vật liệu mua vào bán ra) bị phá hủy hoặc hư hại, cơ sở để xác định số tiền có thể được bồi thường theo bộ hợp đồng bảo hiểm này sẽ là giá trị thay thế hoặc khôi phục của tài sản bị phá huỷ hoặc hư hại, trên cơ sở tuân theo các qui định đặc biệt sau, cũng như các điều kiện và điều khoản của bộ hợp đồng bảo hiểm tòa nhà này, loại trừ những điểm đã được quy định khác bởi điều khoản này.

Trong điều khoản này, "Khôi phục" sẽ được hiểu như là:tư vấn mua bảo hiểm : 0932377138

Việc thực hiện các công việc nêu dưới đây:

Khi tài sản bị hủy hoại toàn bộ, là việc tái tạo lại tài sản, nếu tài sản đó là ngôi nhà hoặc trong trường hợp là các tài sản khác, thì là việc thay thế bằng một tài sản tương tự. Trong các trường hợp trên, việc xây dựng lại hoặc thay thế sẽ chỉ giới hạn tới tình trạng tương tự mà không tốt hơn tình trạng của tài sản đó khi mới.

a)         Khi tài sản bị hư hại, là việc sửa chữa hư hại và khôi phục các bộ phận của tài sản bị hư hại tới tình trạng gần như tương tự mà không làm tài sản đó có giá trị hơn hoặc ở tình trạng tốt hơn khi mới.

Các qui định đặc biệt :

1)         Việc khôi phục (có thể được tiến hành ở nơi khác và bằng bất cứ biện pháp nào đáp ứng những yêu cầu của Người được bảo hiểm với điều kiện là trách nhiệm của PJICO không vì thế mà tăng lên) phải được bắt đầu và thực hiện một cách khẩn trương hợp lý và trong bất cứ trường hợp nào công việc này phải được hoàn thành trong vòng 12 tháng sau khi PJICO cho phép bằng văn bản, nếu không, PJICO sẽ không thanh toán vượt quá số tiền có thể được bồi thường theo bộ hợp đồng bảo hiểm này như là khi điều khoản này chưa được áp dụng

2)         Khi bất kỳ tài sản được bảo hiểm nào theo điều khoản này bị hư hại hoặc phá huỷ một bộ phận, trách nhiệm của  PJICO sẽ không vượt quá tổng số tiền thể hiện chi phí mà PJICO có thể phải thanh toán cho công việc khôi phục nếu như tài sản đó bị huỷ hoại toàn bộ.

3)         PJICO sẽ không bồi thường vượt quá số tiền có thể được bồi thường theo bộ hợp đồng bảo hiểm này như là khi điều khoản này chưa được áp dụng trước khi Người được bảo hiểm thực hiện công việc khôi phục và đã thực sự bỏ ra các chi phí để thực hiện công việc này.

4)         PJICO sẽ không bồi thường vượt quá số tiền có thể được bồi thường theo bộ hợp đồng bảo hiểm này như là khi điều khoản này chưa được áp dụng nếu như tại thời điểm phát sinh tổn thất đối với bất cứ tài sản được bảo hiểm nào, tài sản đó đã được bảo hiểm bởi một hợp đồng bảo hiểm tòa nhà khác do Người được bảo hiểm thực hiện, mà việc bồi thường không dựa trên cơ sở khôi phục hay thay thế như quy định ở đây.

5)         Mỗi hạng mục được bảo hiểm theo điều khoản này đã được kê khai, đều tuân thủ một cách riêng rẽ điều kiện về bảo hiểm dưới giá trị dưới đây:

Nếu tại thời điểm khôi phục, số tiền thể hiện chi phí lẽ ra đã phát sinh cho công việc khôi phục trong trường hợp toàn bộ tài sản được bảo hiểm tương ứng với hạng mục đó bị phá huỷ vượt quá số tiền bảo hiểm  của hạng mục đó tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn hoặc tại thời điểm tài sản đó bắt đầu bị phá huỷ hay hư hại do bất kỳ rủi ro được bảo hiểm nào theo bộ hợp đồng này gây ra, Người được bảo hiểm sẽ được coi như là Người bảo hiểm cho phần vượt quá đó và sẽ phải gánh chịu một phần tổn thất theo tỷ lệ tương ứng. Nếu trong bộ hợp đồng bảo hiểm có từ hai hạng mục trở lên thuộc phạm vi áp dụng của điều khoản này thì mỗi hạng mục đó sẽ tuân thủ điều kiện này một cách riêng rẽ. 

6)         Điếu khoản này sẽ không có hiệu lực nếu như:tư vấn mua bảo hiểm : 0932377138

i.          Trong vòng 6 tháng kể từ khi xảy ra sự phá huỷ hoặc hư hại của tài sản được bảo hiểm hoặc trong từng đó thời gian nữa sau đó nếu PJICO chấp nhận bằng văn bản, Người được bảo hiểm không thông báo cho PJICO về ý định của mình đối với việc thay thế hay phục hồi lại tài sản bị phá hủy hay hư hại.

ii.         Người được bảo hiểm tòa nhà không thể hoặc không muốn thay thế hay phục hồi lại tài sản bị phá hủy hay hư hại ngay tại hiện trường hoặc ở địa điểm khác.

Nếu vì bất kỳ một lý do nào theo các qui định đặc biệt trên đây mà  PJICO không bồi thường số tiền có thể được bồi thường theo bộ hợp đồng bảo hiểm như là khi điều khoản này chưa được áp dụng, thì mọi quyền lợi và trách nhiệm của PJICO và Người được bảo hiểm về sự phá huỷ hoặc thiệt hại của tài sản được bảo hiểm sẽ tuân theo các điều khoản và điều kiện của bộ hợp đồng này, bao gồm cả điều kiện về bảo hiểm dưới giá trị, như là khi điều khoản này chưa được đính kèm và áp dụng

 

1.         ĐIỀU KHOẢN VỀ NHÀ CHỨC TRÁCH

 

Phạm vi bảo hiểm của bộ hợp đồng bảo hiểm tòa nhà này được mở rộng để bảo hiểm cho chi phí bổ sung trong việc phục hồi lại các tài sản được bảo hiểm bị phá hủy hay hư hại, mà chi phí này có thể phát sinh chỉ do Người được bảo hiểm cần thiết phải tuân thủ các qui định về xây dựng hay các qui định khác theo hoặc trong khuôn khổ của việc thực hiện bất cứ đạo luật nào của Chính Phủ hoặc điều luật địa phương nào do bất cứ nhà chức trách nào đưa ra với điều kiện là :

1)         Số tiền có thể được bồi thường theo điều khoản mở rộng này sẽ không bao gồm:

a)         Chi phí phát sinh để tuân thủ bất cứ qui định hay điều luật nào đã đề cập ở trên đối với :

i.          sự phá hủy hay hư hại xảy ra trước khi ban hành điều khoản mở rộng này.

ii.         sự phá hủy hay hư hại không được bảo hiểm bởi bộ hợp đồng bảo hiểm này

iii.        chi phí được đề cập trong thông báo gửi cho Người được bảo hiểm trước khi xảy ra sự phá hủy hay hư hại

iv.        những tài sản không bị tổn thất hay những bộ phận tài sản không bị tổn thất.

b)           Chi phí bổ sung lẽ ra Người được bảo hiểm tòa nhà đã phải thanh toán để sửa chữa tài sản bị hư hại hay bị phá hủy nhằm đưa tài sản trở lại tình trạng giống như tình trạng của nó khi mới, trong khi chưa phát sinh sự cần thiết phải tuân thủ bất cứ qui định hay điều luật nào đã đề  cập trên đây

c)            Các khoản thuế, lệ phí, chi phí để phát triển hoặc các chi phí khác hoặc chi phí để đánh giá tài sản mà chủ sở hữu tài sản có thể phải chi trả nhằm tuân thủ bất cứ quy định hoặc điều luật nào đã đề cập trên đây.tư vấn mua bảo hiểm : 0932377138

2)         Việc phục hồi phải được bắt đầu và được thực hiện với sự khẩn trương hợp lý và trong mọi trường hợp phải được hoàn thành trong vòng 12 tháng sau khi xảy ra sự phá hủy hay hư hại hoặc trong từng đó thời gian nữa nếu PJICO (trong thời gian 12 tháng đã đề cập) đồng ý bằng văn bản và công việc này có thể được thực hiện toàn bộ hay một phần ở một khu vực khác (nếu các qui định hoặc điều luật nói trên đòi hỏi như vậy) với điều kiện là trách nhiệm của PJICO theo điều khoản mở rộng này không vì thế mà tăng lên.

3)         Nếu trách nhiệm của PJICO theo bất kỳ hạng mục nào của bộ hợp đồng bảo hiểm này giảm đi bằng việc áp dụng bất kỳ điều khoản và điều kiện nào khác của bộ hợp đồng bảo hiểm này thì trách nhiệm của PJICO theo điều khoản mở rộng này (đối với bất kỳ hạng mục nào như thế) cũng sẽ giảm đi theo tỉ lệ tương ứng.

4)         Tổng số tiền có thể được bồi thường đối với bất kỳ hạng mục nào của bộ hợp đồng bảo hiểm này sẽ không vượt quá số tiền bảo hiểm của hạng mục đó.

5)         Mọi điều kiện khác của bộ hợp đồng bảo hiểm này, trừ trường hợp được điều khoản này sửa đổi, phải được áp dụng như là bộ phận cấu thành của bộ hợp đồng bảo hiểm.

 

2.         ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ NHIỄM PHÓNG XẠ

 

Bộ Hợp đồng bảo hiểm tòa nhà này không chịu trách nhiệm bảo hiểm cho những tổn thất, thiệt hại, chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp gây ra bởi, là kết quả của hoặc có liên quan tới bất kỳ nguyên nhân nào dưới đây:

1.         Các hoạt động phóng xạ ion hóa hay nhiễm phóng xạ từ năng lượng hạt nhân hay chất thải phóng xạ xảy ra trong quá trình đốt nguyên liệu hạt nhân

2.         Sự phóng xạ, nhiễm độc, nổ các tài sản nguy hiểm từ việc lắp ráp nguyên tử nổ hoặc các cấu thành vật chất có liên quan

3.         Bất kỳ vũ khí chiến tranh nào sử dụng năng lượng nguyên tử hoặc phân hạch nguyên tử và/hoặc tổng hợp hạt nhân hoặc các phản ứng tương tự hoặc chất phóng xạ và năng lượng phóng xạ.tư vấn mua bảo hiểm : 0932377138

 

3.         ĐIỀU KHOẢN VỀ KIỂM TRA VÀ SỔ SÁCH

 

Khi nhận được yêu cầu của PJICO, Người được bảo hiểm phải đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho đại diện của  PJICO kiểm tra toàn bộ sổ sách liên quan đến tài sản được bảo hiểm theo bộ hợp đồng này.

 

4.         ĐIỀU KHOẢN VỀ KHÔI PHỤC TỔN THẤT

 

Trên cơ sở Người được bảo hiểm cam kết thanh toán một khoản phụ phí bảo hiểm bằng cách nhân tỷ lệ phí thoả thuận với giá trị tổn thất theo cơ sở tỷ lệ tính từ ngày xảy ra tổn thất đó đến ngày hết hạn của thời hạn bảo hiểm hiện tại, các bên thoả thuận rằng trường hợp phát sinh tổn thất được bồi thường theo bộ hợp đồng bảo hiểm này, hiệu lực bảo hiểm vẫn được duy trì với số tiền bảo hiểm toàn bộ.

 tư vấn mua bảo hiểm : 0932377138

Cháy lớn ở tòa nhà cao tầng trung tâm Sài Gòn

Lửa khói bốc nghi ngút tại tầng cao ở trung tâm Sài Gòn khiến nhiều người tháo chạy, cảnh sát phải dùng xe thang để tiếp cận dập lửa.

Vào khoảng 10h, nhiều người phát hiện khói lửa bùng cháy dữ dội ở tầng cao căn nhà nói trên. Thời điểm trên bên trong nhà hàng nhiều thực khách hốt hoảng tháo chạy ra ngoài.

 

Lực lượng PCCC TP HCM lập tức huy động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường. Xe thang được triển khai tiếp cận hiện trường vụ cháy để phun nước khống chế ngọn lửa.

 

Tại hiện trường, lửa khói bốc nghi ngút ở tầng cao tòa nhà khiến hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi. Vụ cháy còn khiến giao thông qua đây ùn tắc, rối loạn.

 

Đến 11h30 khói đen vẫn đang bốc lên. Lực lượng chữa cháy đang nỗ lực dập lửa.

Xem thêm: Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 ,  Bảo Hiểm Con Người,  bảo hiểm người sử dụng điệnbảo hiểm du lịch,    bảo hiểm tai nạn hành khách,    bảo hiểm học sinh 24/24,   Bảo hiểm hàng hải  bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,  bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địabảo hiểm ô tô,  bảo hiểm xe máy,bảo hiểm công trình xây dựngbảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựng , bảo hiểm cháy nổ , bảo hiểm nhà xưởngbảo hiểm ô tô hai chiều , bảo hiểm hàng hóa đường biển , bảo hiểm tòa nhà , phí bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu ,  bảo hiểm nhà tư nhân , bảo hiểm toà nhàbảo hiểm cháy nổ tòa nhà bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệtbảo hiểm hàng nông sản nhập khẩu , bảo hiểm trách nhiệm khám chữa bệnh ,tư vấn bảo hiểm tòa nhà , tư vấn bảo hiểm nhà xưởng , đất nhà sài gòn đất nhà , chứng minh tài chính,   bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựngbảo hiểm tòa nhà ,  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở tphcm,bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm hàng hóa nhập khẩubảo hiểm xây dựng,bảo hiểm hàng hóa chở xá , bảo hiểm trách nhiệm sản phẩmbảo hiểm phòng chống cháy nổ , bảo hiểm tài sản nhà xưởng , bảo hiểm cháy nổ bắt buộc chung cư  , bảo hiểm hàng nông sản nhập khẩu , bảo hiểm hàng xá (hàng rời )

Bình Luận

Quảng cáo
Hotline : 0932 377 138