Chào mừng bạn đã đến với thegioibaohiem.net!                                     Mọi nhu cầu bảo hiểm vui lòng liên hệ Hotline:0932.377.138.Cảm ơn Quý Khách!
duyệt bồi thường bảo hiểm hỏa hoạn

duyệt bồi thường bảo hiểm hỏa hoạn

5.2.3.1 Trong phân cấp: BTV/ NĐPC có trách nhiệm:

 • Xác định trách nhiệm bảo hiểm và đề xuất phương án giải quyết trên cơ sở hồ sơ đã đầy đủ hợp pháp và hợp lệ.
 • Trường hợp không thuộc trách nhiệm bảo hiểm, BTV/ NĐPC lập Tờ trình Lãnh đạo theo mẫu BM.24.3 - 02 trình TGĐ/ Người có thẩm quyền theo phân cấp/ GĐ Đơn vị xem xét từ chối bồi thường.
 • Trường hợp thuộc trách nhiệm bảo hiểm, BTV/ NĐPC lập Tờ trình Lãnh đạo theo mẫu BM.24.3 - 02 hoặc Tạm ứng bồi thường không quá 50% giá trị ước thuộc trách nhiệm (nếu có) trình TGĐ/Người có thẩm quyền theo phân cấp/ GĐ Đơn vị  phê duyệt phương án giải quyết.
 • Thời gian thực hiện: 3 ngày làm việc

 duyệt bồi thường bảo hiểm hỏa hoạn

duyệt bồi thường bảo hiểm hỏa hoạn

5.2.3.2 Trên phân cấp: BTV/ NĐPC có trách nhiệm:

 • Lập Tờ trình Lãnh đạo theo mẫu BM.24.3 - 02 đề xuất phương án giải quyết trình Công ty xem xét (lưu ý: gửi kèm toàn bộ hồ sơ gốc nếu Đơn vị được ủy quyền giám định) và chịu trách nhiệm về đề xuất của mình
 • Trường hợp không thuộc trách nhiệm bảo hiểm, BTV/ NĐPC lập Tờ trình Lãnh đạo theo mẫu BM.24.3 - 02 xin ý kiến phê duyệt củaTGĐ/Người có thẩm quyền theo phân cấp. Sau đó BTV/ NĐPC gửi văn bản hướng dẫn Đơn vị Thông báo từ chối bồi thường.
 • Trường hợp thuộc trách nhiệm bảo hiểm, BTV/ NĐPC lập Tờ trình Lãnh đạo theo mẫu BM.24.3 - 02 hoặc Tạm ứng bồi thường không quá 50% giá trị ước thuộc trách nhiệm (nếu có) trình TGĐ/Người có thẩm quyền theo phân cấp phê duyệt phương án giải quyết. Sau khi nhận được quyết định giải quyết của Lãnh đạo, BTV/NĐPC soạn văn bản trả lời Đơn vị đồng thời hướng dẫn Đơn vị. Thông báo bồi thường cho khách hàng.
 • Trường hợp vụ việc phức tạp dễ xảy ra tranh chấp, khiếu kiện, Phòng Tài sản kỹ thuật sẽ đề xuất lấy ý kiến hoặc tham khảo ý kiến của các Bộ phận liên quan trong Công ty, sau đó tổng hợp đề xuất Lãnh đạo công ty phương án giải quyết.
 • Thời gian thực hiện: Không quá 7 ngày làm việc

Lưu ý:

 • Trường hợp có thỏa thuận bằng văn bản, hồ sơ khiếu nại phải được xem xét bồi thường đúng thời hạn.
 • Trường hợp không có thỏa thuận bằng văn bản, thì thực hiện theo thời hạn quy định của pháp luật là 15 ngày kể từ ngày xác nhận đủ hồ sơ

 5.2.4 Thông báo phương án bồi thường

5.2.4.1 Trong phân cấp: BTV/ NĐPC có trách nhiệm

 • Sau khi nhận được phê duyệt giải quyết của TGĐ/ Người có thẩm quyền theo phân cấp/ GĐ Đơn vị, BTV/ NĐPC lập và Trưởng BPBT ký Thông báo bồi thường gửi khách hàng theo mẫu BM.24.3 - 03 và kèm theo mẫu BM.24.3 - 04  hoặc soạn văn bản Thông báo từ chối bồi thường
 • Trong những vụ tổn thất có công tác thu đòi người thứ ba, BTV/ NĐPC có trách nhiệm yêu cầu khách hàng ký văn bản chấp thuận bồi thường và chuyển quyền khiếu nại theo mẫu BM.24.3 - 04 và/hoặc cung cấp các bằng chứng Người được bảo hiểm đã bảo lưu được quyền khiếu nại cho PJICO.
 • Đối với những trường hợp khách hàng không chấp thuận phương án giải quyết thì BTV/ NĐPC cần thu thập công văn của khách hàng nêu lý do khiếu nại và các bằng chứng đính kèm. Sau khi nhận được đầy đủ tài liệu bổ sung của khách hàng, tùy theo từng nội dung vụ việc cụ thể BTV/ NĐPC sẽ áp dụng các bước và  đề  xuất phương án giải quyết như một vụ khiếu nại thông thường của quy trình này.
 • Thời gian thực hiện: Không quá 2 ngày

5.2.4.2 Trên phân cấp: BTV/ NĐPC có trách nhiệm

 • Sau khi nhận được phê duyệt giải quyết của TGĐ/ Người có thẩm quyền theo phân cấp, BTV/ NĐPC lập và Trưởng BPBT ký văn bản trả lời Đơn vị phương án phê duyệt giải quyết hoặc Thông báo bồi thường gửi khách hàng theo mẫu BM.24.3 – 03 kèm theomẫu BM.24.3 - 04 hoặc hướng dẫn Đơn vị trả lời khách hàng nếu từ chối bồi thường
 • Những vụ tổn thất có công tác thu đòi người thứ ba, BTV/ NĐPC hướng dẫn Đơn vị có trách nhiệm yêu cầu khách hàng ký văn bản chấp thuận bồi thường và chuyển quyền khiếu nại theo mẫu BM.24.3 - 04 và/hoặc cung cấp các bằng chứng Người được bảo hiểm đã bảo lưu được quyền khiếu nại cho PJICO.
 • Đối với những trường hợp khách hàng không chấp thuận phương án giải quyết thì BTV/ NĐPC hướng dẫn Đơn vị cần thu thập công văn của khách hàng nêu lý do khiếu nại và các bằng chứng đính kèm. Sau khi nhận được đầy đủ tài liệu bổ sung của khách hàng, tùy theo từng nội dung vụ việc cụ thể BTV/ NĐPC sẽ áp dụng các bước và  đề  xuất phương án giải quyết như một vụ khiếu nại thông thường của quy trình này

Thời gian thực hiện: Không quá 3 ngày

 

V. NHỮNG ĐIỀU KIỆN KHIẾU NẠI BỒI THƯỜNG

 

1. Trách nhiệm của Người được bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt.

Khi xảy ra bất cứ Thiệt hại nào dẫn đến hoặc có thể dẫn đến khiếu nại theo bộ Hợp đồng bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt này, Người được bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt phải:

(a)        Ngay lập tức

i)          Thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế tổn thất ở mức tối thiểu và tìm kiếm những tài sản bị mất

            ii)         Thông báo cho PJICO bằng văn bản và

            iii)        Thông báo cho cơ quan công an trong trường hợp xảy ra những Thiệt hại do hành  động phá hoại hay với mục đích ác ý, 

(b)    Trong vòng 30 ngày hoặc lâu hơn nếu PJICO đồng ý bằng văn bản, Người được bảo hiểm phải cung cấp cho PJICO :

             i)         hồ sơ khiếu nại đòi bồi thường tài sản bị mất mát hoặc hư hại, trong đó liệt kê càng chi tiết càng tốt tất cả các hạng mục tài sản bị mất mát hoặc hư hại và số tiền tổn thất căn cứ vào giá trị của tài sản tại thời điểm xảy ra tổn thất,

ii)        thông tin chi tiết về tất cả các hợp đồng bảo hiểm khác, nếu có.

Vào bất cứ lúc nào Người được bảo hiểm bằng chi phí của mình phải có trách nhiệm thu thập và cung cấp cho PJICO tất cả các thông tin chi tiết có liên quan, các sổ sách kế toán và các sổ sách kinh doanh khác, các hoá đơn, chứng từ, biên lai, các tài liệu khác, các bằng chứng, thông tin liên quan đến tổn thất, các tài liệu nói rõ nguồn gốc và nguyên nhân tổn thất, tình huống tổn thất, những tài liệu liên quan đến trách nhiệm của PJICO và những tài liệu khác mà PJICO có thể yêu cầu một cách hợp lý  đồng thời Người được bảo hiểm phải gửi cho PJICO một văn bản cam kết tính chất xác thực của khiếu nại và của bất cứ vấn đề nào có liên quan đến khiếu nại.

2. Mất quyền lợi được bồi thường.

(a)        Người được bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt sẽ mất quyền được bồi thường theo bộ Hợp đồng bảo hiểm này nếu khiếu nại của họ là man trá về bất kỳ phương diện nào, hoặc nếu Người được bảo hiểm hay đại diện của họ sử dụng các thủ đoạn và các biện pháp man trá nhằm trục lợi qua bộ hợp đồng bảo hiểm này hoặc Thiệt hại gây ra do hành động có chủ tâm hay có sự đồng loã của Người được bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt.

(b)        Quyền lợi theo bộ Hợp đồng bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt này cũng sẽ mất hiệu lực đối với khiếu nại nào:

             i)         đã thực hiện và đã bị từ chối nhưng không có kiện cáo, tố tụng trong vòng 12 tháng kể từ khi bị khước từ bồi thường,

hoặc

             ii)        đã được giải quyết qua trọng tài theo Điều kiện 8 của Quy tắc bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt này mà không có kiện cáo, tố tụng trong vòng 12 tháng kể từ khi trọng tài hoặc trọng tài chung đưa ra phán quyết.

3. Phục hồi tài sản.

PJICO tuỳ theo sự lựa chọn của mình, có thể sửa chữa hoặc thay thế tài sản bị tổn thất, thay vì trả tiền bồi thường tổn thất, hoặc có thể cộng tác với các công ty bảo hiểm khác để thực hiện những việc đó.Tuy nhiên, PJICO không buộc phải phục hồi tài sản một cách hoàn toàn chính xác như cũ mà chỉ với mức độ hoàn cảnh thực tế cho phép và trong mọi trường hợp không buộc phải chi cho việc phục hồi  một số tiền lớn hơn số chi phí cần thiết để khôi phục tài sản trở lại tình trạng trước lúc xảy ra tổn thất hoặc lớn hơn số tiền bảo hiểm của tài sản đó.

Nếu PJICO chọn phương án thay thế hoặc phục hồi tài sản thì Người được bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt, bằng chi phí của mình, phải cung cấp cho PJICO tất cả các bản vẽ, các tài liệu kỹ thuật và tất cả các thông tin cần thiết khác mà PJICO yêu cầu. Và không một hành động nào mà do PJICO thực hiện hoặc buộc phải thực hiện với mục đích xem xét việc thay thế hay phục hồi tài sản được coi như là PJICO đã lựa chọn việc sửa chữa hoặc thay thế.

Trong trường hợp PJICO không thể thực hiện được việc thay thế hoặc phục hồi tài sản được bảo hiểm do có các quy định của chính quyền địa phương hoặc các quy định khác về bảo vệ cảnh quan của đường phố hoặc xây dựng các ngôi nhà cao tầng,... thì PJICO trong mọi trường hợp sẽ chỉ có trách nhiệm trả khoản tiền cần thiết cho việc phục hồi hoặc thay thế tài sản đó với giả thiết là nó được sửa chữa một cách hợp pháp với điều kiện như cũ.

4. Quyền lợi của PJICO.

Sau khi xảy ra một Thiệt hại dẫn đến việc khiếu nại đòi bồi thường, PJICO và người đại diện của họ có quyền thực hiện những công việc sau đây mà không bị quy trách nhiệm hoặc không phương hại đến quyền cuả PJICO :

(a)        đến hiện trường kiểm tra hoặc tạm thời niêm phong các ngôi nhà được bảo hiểm nơi xảy ra tổn thất,

(b)       niêm phong hoặc yêu cầu Người được bảo hiểm giao cho PJICO tạm giữ tài sản được bảo hiểm với các mục đích hợp lý và xử lý theo cách hợp lý

Người được bảo hiểm không có quyền từ bỏ tài sản bị tổn thất cho PJICO dù cho tài sản đó đang được PJICO tạm giữ .

5. Bảo hiểm theo tỷ lệ.

Nếu tại thời điểm xảy ra Thiệt hại, số tiền bảo hiểm nhỏ hơn tổng giá trị thực tế của tài sản được bảo hiểm, thì Người được bảo hiểm sẽ phải tự gánh chịu phần tổn thất tương ứng với tỷ lệ bảo hiểm dưới giá trị hoặc trách nhiệm bồi thường của PJICO sẽ bằng giá trị Thiệt hại nhân với tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm và giá trị tài sản được bảo hiểm tại thời điểm xảy ra tổn thất. Nguyên tắc bồi thường theo tỷ lệ này được áp dụng riêng rẽ với từng hạng mục tài sản theo Quy tắc bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt này.

6. Đóng góp bồi thường tổn thất.

Nếu tại thời điểm xảy ra Thiệt hại, tài sản đó đã được bảo hiểm bằng một Hợp đồng bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt khác, thì trong bất kỳ trường hợp nào trách nhiệm của PJICO cũng chỉ giới hạn ở phần tổn thất phân bổ cho bảo hiểm này theo tỷ lệ.

Nếu như có bất kỳ một hợp đồng bảo hiểm nào khác cùng bảo hiểm cho tài sản được bảo hiểm, trong đó có điều khoản quy định không chấp nhận bồi thường hoặc đóng góp bồi thường một phần hoặc toàn bộ với các hợp đồng bảo hiểm khác thì trách nhiệm của PJICO theo bộ Hợp đồng bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt này sẽ giới hạn ở phần tổn thất tương ứng với tỷ lệ của số tiền bảo hiểm chia cho giá trị thực tế của tài sản


Xem thêm: Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 ,  Bảo Hiểm Con Người,  bảo hiểm người sử dụng điệnbảo hiểm du lịch,    bảo hiểm tai nạn hành khách,    bảo hiểm học sinh 24/24,   Bảo hiểm hàng hải  bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,  bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địabảo hiểm ô tô,  bảo hiểm xe máy,bảo hiểm công trình xây dựngbảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựng , bảo hiểm cháy nổ , bảo hiểm nhà xưởngbảo hiểm ô tô hai chiều , bảo hiểm hàng hóa đường biển , bảo hiểm tòa nhà , phí bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu ,  bảo hiểm nhà tư nhân , bảo hiểm toà nhàbảo hiểm cháy nổ tòa nhà bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệtbảo hiểm hàng nông sản nhập khẩu , bảo hiểm trách nhiệm khám chữa bệnh ,tư vấn bảo hiểm tòa nhà , tư vấn bảo hiểm nhà xưởng , đất nhà sài gòn đất nhà , chứng minh tài chính,   bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựngbảo hiểm tòa nhà ,  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở tphcm,bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm hàng hóa nhập khẩubảo hiểm xây dựng,bảo hiểm hàng hóa chở xá , bảo hiểm trách nhiệm sản phẩmbảo hiểm phòng chống cháy nổ , bảo hiểm tài sản nhà xưởng , bảo hiểm cháy nổ bắt buộc chung cư  , bảo hiểm hàng nông sản nhập khẩu , bảo hiểm hàng xá (hàng rời )

Bình Luận

Quảng cáo
Hotline : 0932 377 138