Chào mừng bạn đã đến với thegioibaohiem.net!                                     Mọi nhu cầu bảo hiểm vui lòng liên hệ Hotline:0932.377.138.Cảm ơn Quý Khách!
[Cập nhật] bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu
Ngày: 20-02-2021 03:52:13

[Cập nhật] bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Hàng hóa trong quá trình vận chuyển quốc tế từ việt nam đi và về việt nam trong quá trình vận chuyển có thể gặp nhiều rủi ro không lường trước được. việc mua bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu là cần thiết vì chi phí không đáng kể so với mức bồi thường khi xảy ra rủi ro. Công ty bảo hiểm nhận bảo hiểm tối đa 110% giá trị hàng hóa tham gia bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu.

Vui lòng gửi chứng từ cho chúng tôi sẽ báo giá bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu cạnh tranh uy tín nhất 0932377138

Các điều kiện bảo hiểm bao gồm A,B và C cụ thể như sau:

[Cập nhật] bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

[Cập nhật] bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu- 0932377138

Điều kiện A:

Theo điều kiện này, Người bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu chịu trách nhiệm về mọi rủi ro gây ra mất mát, hư hỏng cho hàng hoá được bảo hiểm, trừ những trường hợp đã quy định loại trừ ở chương III dưới đây.

Điều kiện B:

Trừ những trường hợp đã quy định loại trừ ở chương III dưới đây, theo điều kiện này, Người bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu chịu trách nhiệm đối với:

a)      Những mất mát, hư hỏng xảy ra cho hàng hoá được bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu có thể quy hợp lý cho các nguyên nhân sau:

(1)      Cháy hoặc nổ;

(2)      Tàu hay sà lan bị mắc cạn, đắm hoặc lật úp;

(3)      Tàu đâm va nhau hoặc tàu, sà lan hay phương tiện vận chuyển đâm va phải bất kỳ vật thể gì bên ngoài không kể nước;

(4)      Dỡ hàng tại một cảng nơi tàu gặp nạn;

(5)      Phương tiện vận chuyển đường bộ bị lật đổ hoặc trật bánh;

(6)      Động đất, núi lưả phun hoặc sét đánh;

b)      Những mất mát hư hỏng xảy ra đối với hàng hoá được bảo hiểm do các nguyên nhân sau:

(1)      Hy sinh tổn thất chung;

(2)      Ném hàng khỏi tàu hoặc nước cuốn khỏi tàu;

(3)     Nước biển, nước hồ hay nước sông chảy vào tàu, sà lan, hầm hàng, phương tiện vận chuyển, công- ten-nơ hoặc nơi chứa hàng;

c)       Tổn thất toàn bộ của bất kỳ kiện hàng nào rơi khỏi tàu hoặc rơi trong khi đang xếp hàng lên hay dỡ hàng khỏi tàu hoặc sà lan.

d)      Hàng hoá được bảo hiểm bị mất do tàu hạơc phương tiện chở hàng mất tích.

Điều kiện C:

Trừ những trường hợp quy định loại trừ ở chương III dưới đay, theo điều kiện này Người được bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu chịu trách nhiệm đối với:

a)    Những mất mát, hư hỏng xảy ra cho hàng hoá được bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu có thể quy hợp lý cho các nguyên nhân sau:

(1)     Cháy hoặc nổ;

(2)     Tàu hay sà lan bị mắc cạn, đắm hoặc lật úp;

(3)     Tàu đâm va nhau hạơc tàu, sà lan hay phương tiện vận chuyển đâm va phải bất kỳ vật thể gì bên ngoài không kể nước;

(4)     Dỡ hàng tạo một cảng nơi tàu gặp nạn;

(5)     Phương tiện vận chuyển đường bộ bị lật, hoặc trật bánh.

b)     Những mất mát, hư hỏng xảy ra cho hàng hoá được bảo hiểm do các nguyên nhân sau gây ra:

(1)     Hy sinh tổn thất chung;

(2)     Ném hàng khỏi tàu;

c)      Hàng hóa được bảo hiểm bị mất do tàu hoặc phương tiện chở hàng mất tích.

  1. Dù hàng hoá được bảo hiểm theo điều kiện “A”, “B” hay “C” trong mỗi trường hợp Người bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu còn phải chịu trách nhiệm về những tổn thất và chi phí sau đây:

a)   Tổn thất chung và chi phí cứu hộ được điều chỉnh hay xác định bằng Hợp đồng chuyên chở và/hoặc theo luật pháp và tập quán hiện hành, đã chỉ ra nhằm tránh hay liên quan đến việc tránh khỏi tổn thất có thể xảy ra do bất kỳ nguyên nhân gì trừ những trường hợp đã loại trừ tại chương III của Quy tắc này hay những trường hợp loại trừ khác quy định trong Hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên, khi có tổn thất chung Người được bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu cần hỏi ý kiến Người bảo hiểm trước khi kê khai và ký cam kết tổn thất chung.

b) Những chi phí và tiền công hợp lý do Người được bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu, người làm công và đại lý của họ đã chi nhằm phong tránh hoặc giảm nhẹ tổn thất cho hàng hoá được bảo hiểm để bồi thường và kiện người chuyên chở, người nhận uỷ thác hàng hoá hay người thứ ba nào khác, với điều kiện những chi phí và tiền công này phải được giới hạn trong phạm vi những tổn thất thuộc trách nhiệm Người bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu.

c) Những chi phí hợp lý cho việc giám định và xác định số tổn thất mà Người bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu phải chịu trách nhiệm bồi thường.

d) Những chi phí hợp lý cho việc giám định và xác định số tổn thất mà Người bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu chịu trách nhiệm bồi thường.

e) Phần trách nhiệm thuộc điều khoản “Tàu đâm va nhau đôi bên cùng chịu trách nhiệm” ghi trong Hợp đồng vận chuyển được coi như là một loại tổn thất thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Người bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu. Trường hợp chủ tàu khiếu nại theo điều khoản đó thì Người được bảo hiểm có trách nhiệm thông báo cho Người bảo hiểm biết. Người bảo hiểm dành quyền bảo vệ Người bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu, chống lại việc khiếu nại của chủ tàu và tự chịu các phí tổn.

 Điều 3:

Trong trường hợp hàng hoá được bảo hiểm theo điều kiện “B” hay “C”, nếu người được bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu yêu cầu thì Người bảo hiểm có thể nhạn trách nhiệm bảo hiểm thêm một hay nhiều loại rủi ro phụ dưới đây với điều kiện phải trả thêm phí bảo hiểm theo thoả thuận:

-  Rủi ro trộm cắp và/hoặc không giao hàng.

-  Tổn thất do những hành vi ác ý hay phá hoại gây ra.

-  Hư hại do nước mưa, nước ngọt do đọng hơi nước và hấp hơi nóng.

-  Gỉ và ôxy hoá.

-  Vỡ, cong và/hoặc bẹp.

-  Rò, rỉ và/hoặc thiếu hụt hàng hoá.

-  Hư hại do móc cẩu hàng.

-  Dây bẩn do dầu và/hoặc mỡ.

-  Và những rủi ro khác tương tự.

Điều 4:

Người bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu không chịu trách nhiệm bồi thường những mất mát, hư hỏng xảy ra cho hàng hoá xếp trên boong tàu trái với tập quán thương mại. Đối với hàng xếp trên boong phù hợp với tập quán thương mại chỉ có thể được bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu theo điều kiện “C”.

Điều 5:

- Nếu theo tập quán địa phương cần phải sử dụng sà lan hoặc các phương tiện vận chuyển khác để chuyên chở hàng hoá được bảo hiểm từ tàu biển vào bờ hoặc ngược lại thì Người bảo hiểm cũng sẽ chịu trách nhiệm đối với rủi ro về sà lan như đã ghi trong điều 2 Quy tắc này với đièu kiện Người được bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu phải thông báo trước cho Người bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu biết về những thay đổi đó và phải nộp thêm phí bảo hiểm theo thảo thuận. Tuy nhiên, quy định này không bao gồm trường hợp sà lan dùng vào việc chứa hàng ngaòi quá trình vận chuyển bình thường

Điều 6:

- Trừ khi có thoả thuận khác, Người bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu sẽ không chịu trách nhiệm đối với:

1. Những mất mát, hưu hỏng hay chi phí gây ra bởi:

a)  Chiến tranh, nội chiến, cách mạng, khởi nghĩa, phản loạn hoặc quần chúng nổi dậy khi xảy ra những biến cố này hoặc do bất kỳ hành động thù địch nào khác của một thế lực tham chiến hay chống lại thế lực đó.

b)  Việc chiếm, bắt giữ, cầm giữ tài sản hoặc kiềm chế (trừ khi do cướp biển trong trường hợp áp dụng điều kiện “A”) và hậu quả hay bất kỳ mưu toan nào phát sinh từ những sự việc này.

c)  Mìn, thuỷ lôi, bom hay những vũ khí chiến tranh khác đang trôi dạt.

2.  Những mất mát hư hỏng hay chi phí:

a)  Do những người đình công hay công nhân bị cấm xưởng gây ra hoặc do những người tham gia các vụ gây rối trong lao động, làm náo loạn hoặc bạo động gây ra.

b)  Phát sinh từ những cuộc đình công, cấm xưởng những vụ gây rối trong lao động, phản loạn hoặc bạo động.

c)  Do bất kỳ kẻ khủng bố nào hoặc do bất kỳ người nào đang hành động vì một lý do chính trị nào gây ra. 

 3.  Những mất mát, hư hỏng hay chi phí phát sinh từ việc sử dụng bất kỳ một loại vũ khí chiến tranh gì có sử dụng năng lượng nguyên tử, hạt nhân và/hoặc phản ứng hạt nhân, phóng xạ hoặc tương tự.

4.  Những mất mát, hư hỏng hay chi phí do khuyết tật vốn có hoặc do tính chất riêng của loại hàng hoá được bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu.

5.  Hàng hoá hay một bộ phận của hàng hoá bị hư hại hay bị phá huỷ có chủ tâm do hành động sai lầm của bất kỳ người nào gây ra. Điểm 5 này không áp dụng cho trường hợp bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu theo điều kiện A.

Điều 7:

Trong mọi trường hợp Người bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu không chịu trách nhiệm đối với:

1. Những mất mát, hư hỏng hay chi phí được quy là do việc làm xấu cố ý  của Người được bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Xem thêm: Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 ,  Bảo Hiểm Con Người,  bảo hiểm người sử dụng điệnbảo hiểm du lịch,    bảo hiểm tai nạn hành khách,    bảo hiểm học sinh 24/24,   Bảo hiểm hàng hải  bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,  bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địabảo hiểm ô tô,  bảo hiểm xe máy,bảo hiểm công trình xây dựngbảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựng , bảo hiểm cháy nổ , bảo hiểm nhà xưởngbảo hiểm ô tô hai chiều , bảo hiểm hàng hóa đường biển , bảo hiểm tòa nhà , phí bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu ,  bảo hiểm nhà tư nhân , bảo hiểm toà nhàbảo hiểm cháy nổ tòa nhà bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệtbảo hiểm hàng nông sản nhập khẩu , bảo hiểm trách nhiệm khám chữa bệnh ,tư vấn bảo hiểm tòa nhà , tư vấn bảo hiểm nhà xưởng , đất nhà sài gòn đất nhà , chứng minh tài chính,   bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựngbảo hiểm tòa nhà ,  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở tphcm,bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm hàng hóa nhập khẩubảo hiểm xây dựng,bảo hiểm hàng hóa chở xá , bảo hiểm trách nhiệm sản phẩmbảo hiểm phòng chống cháy nổ , bảo hiểm tài sản nhà xưởng , bảo hiểm cháy nổ bắt buộc chung cư  , bảo hiểm hàng nông sản nhập khẩu , bảo hiểm hàng xá (hàng rời )giá bảo hiểm kho hàng hóabảo hiểm cháy nổ kho xưởng , bảo hiểm cháy nổ tài sản nhà khobảo hiểm cháy nổ hàng hóa trong khomua bảo hiểm cháy nổ nhà kho

Đánh giá:

Bình Luận

Quảng cáo