Chào mừng bạn đã đến với thegioibaohiem.net!                                     Mọi nhu cầu bảo hiểm vui lòng liên hệ Hotline:0932.377.138.Cảm ơn Quý Khách!
bảo hiểm nồi hơi

Bảo hiểm nồi hơi

QUY TẮC BẢO HIỂM NỒI HƠI

(Ban hành theo Quyết định số 372/2014/QĐ/TSC/TGĐ ngày 17/04/2014

của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex)

 

Trên cơ sở Người được bảo hiểm có tên trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm đã gửi cho Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (sau đây gọi là “PJICO”) Giấy yêu cầu bảo hiểm và đã thanh toán khoản phí bảo hiểm nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm làm cơ sở cho việc xét bồi thường trong thời gian bảo hiểm có hiệu lực như ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm;

 

bảo hiểm nồi hơi

 

Quy tắc bảo hiểm nồi hơi này quy định rằng trong thời hạn bảo hiểm hay trong bất cứ thời hạn tái tục nào của bộ Hợp đồng bảo hiểm và tuân theo các Điểm loại trừ, Điều khoản, Định nghĩa và điều kiện được quy định hay bổ sung thêm trong bộ Hợp đồng bảo hiểm này, PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với:

  1. Hư hại (không phải do cháy) của bất kỳ nồi hơi hay bình áp lực nào được ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm kèm theo và các tài sản khác của Người được bảo hiểm,
  2. Trách nhiệm theo luật định của Người được bảo hiểm đối với hư hại cho tài sản không thuộc sở hữu của Người được bảo hiểm,
  3. Trách nhiệm theo luật định của Người được  bảo hiểm đối với thương tật (dù chết hay không) cho bất kỳ người nào, nhưng không phải là người làm thuê hay công nhân hay thành viên trong gia đình của Người được bảo hiểm,

gây ra bởi và chỉ do nổ hay sập đổ, theo định nghĩa dưới đây, trong qua trình hoạt động bình thường của bất kỳ nồi hơi hay bình áp lực nào kê khai trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm;

 

Quy định rằng, trách nhiệm của PJICO liên quan tới một nồi hơi hay bình áp lực nào trong mỗi năm bảo hiểm cũng không vượt quá số tiền bảo hiểm được ghi đối xứng với hạng mục đó trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm nồi hơi, và trong trường hợp liên quan tới thiệt hại của các tài sản khác của Người được bảo hiểm và trách nhiệm đối với người thứ ba thì hạn mức bồi thường cũng không vượt quá giới hạn trách nhiệm ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm;

 

Cũng quy định rằng, trong trường hợp có bất kỳ khiếu nại nào chống lại Người được bảo hiểm về các thiệt hại nói trên mà PJICO đã giải quyết, PJICO sẽ trả thêm các chi phí tố tụng mà Người được bảo hiểm phải trả cho bên nguyên đơn hay các chi phí khác phát sinh với sự chấp thuận bằng văn bản của PJICO chống lại việc khiếu tố này.

 

Điều 1 - Số tiền bảo hiểm nồi hơi

 

Yêu cầu của loại bảo hiểm này là số tiền bảo hiểm cho mỗi nồi hơi hay bình chứa đều phải tương đương giá trị thay thế của vật mới cùng loại và cùng công suất, trong đó giá trị thay thế sẽ bao gồm các khoản chi phí vận chuyển, các khoản lệ phí và thuế hải quan, nếu có và chi phí lắp đặt. Trường hợp xảy ra tổn thất, nếu PJICO phát hiện thấy số tiền bảo hiểm thấp hơn giá trị thực tế cần phải bảo hiểm thì PJICO chỉ thanh toán cho Người được bảo hiểm số tiền bồi thường theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm và giá trị cần bảo hiểm. Mọi hạng mục, nếu số lượng nhiều hơn một, đều phải tuân thủ theo điều kiện này một cách riêng biệt.

 

Điều 2 - Cơ sở giải quyết bồi thường bảo hiểm nồi hơi

 

a)      Trường hợp tổn thất xảy ra đối với hạng mục được bảo hiểm có thể sửa chữa được PJICO sẽ thanh toán chi phí cần thiết liên quan để khôi phục lại trạng thái của máy móc bị thiệt hại đúng trạng thái như trước khi xảy ra sự cố cùng với các khoản chi phí tháo dỡ và lắp ráp lại với mục đích tiến hành sửa chữa cũng như các chi phí vận chuyển thông thường tới xưởng sửa chữa và ngược lại, các khoản lệ phí và thuế hải quan nếu có, tuy nhiên, quy định rằng đối với nồi hơi và bình chứa có ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm thì các chi phí liên quan đó phải được bao gồm trong số tiền bảo hiểm. Nếu việc sửa chữa được tiến hành tại xưởng của Người được bảo hiểm thì PJICO sẽ bồi thường các chi phí về nguyên vật liệu, tiền lương phải chi cho công việc sửa chữa cộng với một tỷ lệ hợp lý chi phí quản lý.

 

Không giảm trừ giá trị khấu hao đối với các bộ phận được thay thế, nhưng giá trị thu hồi sẽ được tính đến.

Trường hợp chi phí sửa chữa hạng mục bị tổn thất nói trên bằng hay vượt quá giá trị thực tế của hạng mục bảo hiểm ngay trước khi xảy ra tổn thất, thì hạng mục này coi như bị tổn thất toàn bộ và việc giải quyết bồi thường sẽ dựa trên cơ sở được quy định như điểm b) dưới đây.

b)      Trường hợp một hạng mục được bảo hiểm bị phá hủy hoàn toàn, PJICO sẽ thanh toán theo giá trị thực tế của hạng mục đó ngay trước khi xảy ra tổn thất, kể cả chi phí vận chuyển thông thường, chi phí lắp đặt và thuế hải quan, nếu có, tuy nhiên đối với nồi hơi và bình chứa áp lực có nêu trong Phụ lục, thì với điều kiện là các chi phí đó phải được bao gồm trong số tiền bảo hiểm, giá trị thực tế này sẽ được thanh toán tính toán bằng cách lấy giá trị thay thế mới trừ đi khấu hao của hạng mục đó. PJICO cũng sẽ thanh toán khoản chi phí tháo dỡ thông thường các máy móc bị tổn thất nhưng sẽ khấu trừ giá trị thu hồi được.

 

Mọi khoản chi phí phụ cho việc làm thêm giờ, làm đêm, làm trong ngày lễ và các chi phí vận chuyển nhanh (express) chỉ được bảo hiểm theo bộ Hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp được chấp thuận riêng bằng văn bản.

Chi phí của các công việc thay đổi, làm thêm, hoàn thiện hơn hay bảo dưỡng sẽ không được bảo hiểm theo bộ Hợp đồng bảo hiểm.

Chi phí cho việc sửa chữa tạm trước đó do PJICO chịu nếu việc sửa chữa đó là một phần của công việc sửa chữa cuối cùng và không làm tăng thêm tổng chi phí sửa chữa.

 

PJICO sẽ chỉ bồi thường sau khi có đủ các hoá đơn, chứng từ cần thiết để chứng tỏ hợp lệ rằng việc sửa chữa đã được tiến hành hay việc thay thế đã được thực hiện.

 

Điều 3 - Giám định bảo hiểm nồi hơi

 

Tất cả thiết bị nêu trong Phụ lục đều phải được giám định theo đúng thời gian quy định do giám định viên đại diện cho cơ quan chuyên môn có thẩm quyền thực hiện.

 

bảo hiểm nồi hơi

 

Điều 4 - Công nhân vận hành nồi hơi

Nồi hơi đề cập đến trong bộ Hợp đồng bảo hiểm này chỉ được phép hoạt động dưới sự điều khiển của công nhân kỹ thuật có chứng nhận hợp lệ để vận hành nồi hơi theo như quy định sử dụng nồi hơi.

 

Điều 5 - Quy định về tình trạng hoạt động

 

Vào thời điểm xảy ra bất kỳ việc nổ hay sập đổ nồi hơi hay thiết bị nào khác được bảo hiểm bằng bộ Hợp đồng bảo hiểm này Người được bảo hiểm là người có quyền về mọi mặt đối với văn bản chứng nhận của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền để vận hành nồi hơi và thiết bị được đề cập tới trong bộ Hợp đồng bảo hiểm này. Nếu trong quá trình vận hành, áp suất hay hơi nạp vào đạt tới mức cao nhất trên giới hạn của van an toàn, vượt quá áp suất quy định của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền thì PJICO không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự đền bù hay bồi thường nào theo bộ Hợp đồng bảo hiểm này có liên quan tới việc nổ và sập đổ đó.

 

Xem thêm: Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 ,  Bảo Hiểm Con Người,  bảo hiểm người sử dụng điệnbảo hiểm du lịch,    bảo hiểm tai nạn hành khách,    bảo hiểm học sinh 24/24,   Bảo hiểm hàng hải  bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,  bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địabảo hiểm ô tô,  bảo hiểm xe máy,bảo hiểm công trình xây dựngbảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựng , bảo hiểm cháy nổ , bảo hiểm nhà xưởngbảo hiểm ô tô hai chiều , bảo hiểm hàng hóa đường biển , bảo hiểm tòa nhà , phí bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu ,  bảo hiểm nhà tư nhân , bảo hiểm toà nhà

 

 

Bình Luận

Quảng cáo
Hotline : 0932 377 138