Chào mừng bạn đã đến với thegioibaohiem.net!                                     Mọi nhu cầu bảo hiểm vui lòng liên hệ Hotline:0932.377.138.Cảm ơn Quý Khách!
Bảo hiểm cháy nổ tổng kho hàng hóa

Bảo hiểm cháy nổ tổng kho hàng hóa

Rủi ro chính là cháy nổ và mở rộng mọi rủi ro

Tài sản mua bảo hiểm cháy nổ tổng kho hàng hóa bao gồm nhà kho, trang thiết bị của nhà kho và hàng hóa để trong kho

Phạm vi bảo hiểm cụ thể :

PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm giá trị của tài sản tại thời điểm xảy ra thiệt hại, mất mát hay phá huỷ về vật chất một cách bất ngờ đối với tài sản đó hoặc giá trị bị thiệt hại đó (sau đây những mất mát, phá hủy hay thiệt hại vật chất một cách bất ngờ được gọi chung là Thiệt hại) hoặc tùy theo sự lựa chọn của mình, PJICO có thể phục hồi hay thay thế một phần hoặc toàn bộ tài sản bị tổn thất

Với điều kiện là trong mọi trường hợp, trách nhiệm của PJICO đối với mỗi vụ tổn thất hoặc tổng số vụ tổn thất trong thời hạn bảo hiểm cũng không vượt quá:

(i)         tổng số tiền bảo hiểm hoặc số tiền bảo hiểm tương ứng với mỗi hạng mục tài sản được kê khai trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ tổng kho hàng hóa.

(ii)       bất kỳ hạn mức bồi thường nào nêu trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ tổng kho hàng hóa.

hoặc bất cứ số tiền hoặc những số tiền nào khác được quy định trong những điều khoản bổ sung đính kèm và được ký xác nhận bởi PJICO hay người đại diện cho PJICO.

Mời tham khảo thêm: Bảo hiểm cháy nổ hỏa hoạn nhà xưởng cơ khí

 Bảo hiểm cháy nổ tổng kho hàng hóa

Bảo hiểm cháy nổ tổng kho hàng hóa- 0932377138

BẢO HIỂM DƯỚI GIÁ TRỊ

 

Tại thời điểm xảy ra thiệt hại, nếu tài sản được bảo hiểm có giá trị thực tế lớn hơn số tiền bảo hiểm của tài sản đó thì Người được bảo hiểm phải tự chịu một phần tổn thất tương ứng với tỉ lệ bảo hiểm dưới giá trị. Điều kiện này sẽ được áp dụng riêng rẽ đối với từng hạng mục tài sản được bảo hiểm.

 Mời tham khảo thêm:Bảo hiểm cháy nổ kho hàng 2020

MỨC khẤU TRỪ

 

Bộ hợp đồng bảo hiểm này không bồi thường cho phần thiệt hại thuộc phạm vi Mức khấu trừ qui định trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm đối với mỗi và mọi tổn thất xác định sau khi áp dụng tất cả các điều kiện, điều khoản, qui định khác của Quy tắc bảo hiểm cháy nổ tổng kho hàng hóa này.

Người được bảo hiểm cam kết rằng, trong suốt thời hạn bảo hiểm của Bộ hợp đồng bảo hiểm cháy nổ này, sẽ không có bất kỳ đơn bảo hiểm nào khác cho phần thiệt hại thuộc phạm vi Mức khấu trừ đã ghi trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ tổng kho hàng hóa

 Mời tham khảo thêm:Bồi thường bảo hiểm cháy nổ kho hàng

1. Doanh nghiệp bảo hiểm là doanh nghiệp được Bộ Tài chính cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ.

2. Bên mua bảo hiểm là cơ quan, tổ chức và cá nhân sở hữu hoặc quản lý hoặc sử dụng cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ và được ghi tên trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.

3. Cháy là phản ứng hóa học có tỏa nhiệt và phát sáng do nổ hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác.

4. Nổ là phản ứng hoá học gây ra việc giải phóng khí và năng lượng đột ngột với khối lượng lớn đồng thời phát ra âm thanh và ảnh hưởng vật lý đến các vật xung quanh

Quyền của bên mua bảo hiểm cháy nổ tổng kho hàng hóa

1. Lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm được phép kinh doanh bảo hiểm cháy nổ bắt buộc để mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

2. Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm giải thích, cung cấp các thông tin có liên quan đến việc giao kết, thực hiện và chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

3. Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường nhanh chóng, đầy đủ và chính xác theo quy định của Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ tổng kho hàng hóa.

4. Thoả thuận với doanh nghiệp bảo hiểm về những nội dung của Hợp đồng bảo hiểm nhưng không trái với các quy định của pháp luật.

Mời tham khảo thêm:Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc chung cư

5. Được hạch toán chi phí mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc vào giá thành sản phẩm, dịch vụ đối với cơ sở sản xuất kinh doanh hoặc được tính vào kinh phí do ngân sách nhà nước cấp đối với đơn vị hành chính sự nghiệp.


6. Khởi kiện dân sự đối với doanh nghiệp bảo hiểm nếu doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện không đúng quy định tại Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ tổng kho hàng hóa và pháp luật có liên quan.

Nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm cháy nổ tổng kho hàng hóa

1. Tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định của pháp luật.

2. Tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy quy định

Mời tham khảo thêm:Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc uy tín

3. Khi yêu cầu bảo hiểm, bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ kê khai đầy đủ, trung thực mọi chi tiết có liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ tổng kho hàng hóa theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm.

4. Đóng phí bảo hiểm đầy đủ, theo thời hạn và phương thức đã thoả thuận trong Hợp đồng bảo hiểm và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ khác được quy định trong Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

5. Kịp thời thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm về những yếu tố làm thay đổi mức độ rủi ro để điều chỉnh điều kiện và mức phí bảo hiểm cháy nổ tổng kho hàng hóa.

6. Hợp tác với các doanh nghiệp bảo hiểm trong quá trình thực hiện Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

7. Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, bên mua bảo hiểmcháy nổ tổng kho hàng hóa có nghĩa vụ:

a) Tuân thủ các quy định về báo cháy, chữa cháy và tham gia chữa cháy quy định

b) Thông báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm để phối hợp giải quyết và thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm biết chậm nhất không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm.

c) Trường hợp thiệt hại thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm do người thứ ba gây ra, bên mua bảo hiểm có trách nhiệm báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm cháy nổ tổng kho hàng hóa và làm các thủ tục pháp lý cần thiết để bảo lưu quyền khiếu nại của doanh nghiệp bảo hiểm, hỗ trợ doanh nghiệp bảo hiểm đòi người thứ ba. Trường hợp thiệt hại do người có hành động cố ý gây ra, bên mua bảo hiểm phải báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra biết.

d) Cung cấp cho doanh nghiệp bảo hiểm cháy nổ tổng kho hàng hóa những thông tin cần thiết, gửi cho doanh nghiệp bảo hiểm trong thời hạn ngắn nhất các hóa đơn, chứng từ chứng minh thiệt hại cùng với bản kê khai thiệt hại. Doanh nghiệp bảo hiểm cháy nổ tổng kho hàng hóa có quyền yêu cầu bên mua bảo hiểm xuất trình sổ tài sản và chứng từ kế toán để kiểm tra.

8. Áp dụng các biện pháp đề phòng, hạn chế tổn thất theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp bên mua bảo hiểm vi phạm các nghĩa vụ quy định tại Điều này, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền từ chối bồi thường một phần hoặc toàn bộ số tiền bồi thường tuỳ theo mức độ lỗi của bên mua bảo hiểm cháy nổ tổng kho hàng hóa

 Mời tham khảo thêm:Phạm vi bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Giám định tổn thất

1. Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm cháy nổ tổng kho hàng hóa hoặc tổ chức được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền sẽ tiến hành giám định tổn thất để xác định nguyên nhân và mức độ tổn thất. Chi phí giám định tổn thất do doanh nghiệp bảo hiểm chịu.

2. Trong trường hợp bên mua bảo hiểm cháy nổ tổng kho hàng hóa và doanh nghiệp bảo hiểm không thống nhất về nguyên nhân và mức độ tổn thất thì có thể trưng cầu giám định độc lập. Trong trường hợp các bên không thoả thuận được việc trưng cầu giám định viên độc lập thì một trong các bên được yêu cầu Toà án nơi xảy ra tổn thất hoặc nơi bên mua bảo hiểm cư trú chỉ định giám định viên độc lập. Kết luận của giám định viên độc lập có giá trị bắt buộc đối với các bên.

Hình thức bồi thường

1. Bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm cháy nổ tổng kho hàng hóa có thể thoả thuận một trong các hình thức bồi thường sau đây:

a) Sửa chữa tài sản bị thiệt hại;

b) Thay thế tài sản bị thiệt hại bằng tài sản khác;

c) Trả tiền bồi thường.

2. Trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm cháy nổ tổng kho hàng hóa không thoả thuận được về hình thức bồi thường thì việc bồi thường sẽ được thực hiện bằng tiền.

3. Trong trường hợp bồi thường theo quy định y, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền thu hồi tài sản bị thiệt hại sau khi đã thay thế hoặc bồi thường toàn bộ theo giá thị trường của tài sản

 

Vụ cháy kho hàng rộng gần 20.000 m2 làm hàng hóa của 4 doanh nghiệp bị thiêu rụi hoàn toàn.

Chiều 11-4, Ban Quản lý các KCN tỉnh Bình Dương đã có thống kê ban đầu về thiệt hại của vụ cháy kho hàng rộng hàng chục ngàn mét vuông tại KCN Sóng Thần 2, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

 

Theo đó, lửa đã thiêu rụi, làm đổ sập hoàn toàn 19.500 m2 nhà xưởng chứa các sản phẩm đồ gỗ, bao bì, nhớt, đồ dùng bách hóa..

Đây là khu nhà kho thuộc sở hữu của Công ty TNHH Giao nhận - Xây dựng - Thương mại Tây Thái Bình Dương (trụ sở chính tại phường 2 quận Phú Nhuận, TP HCM). Doanh nghiệp này cho 4 công ty khác thuê nhà xưởng chứa hàng. Trong đó, Công ty TFM thuê chứa đồ gỗ; Công ty Panalina chứa nhớt; Công ty Chenker và công ty Rhnves chứa hàng bách hóa tổng hợp. Thiệt hại chi tiết từ vụ hỏa hoạn vẫn đang được thống kê.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 7 giờ 15 phút cùng ngày. Chỉ trong vòng 1 giờ, lửa bao trùm kho hàng rộng lớn, kèm theo hàng loạt tiếng nổ lớn. Nhiều container chứa hàng đậu gần nhà xưởng cũng bị cháy. 

 

Công nhân của các công ty kế bên xịt nước chống cháy lan

 

Hàng ngàn công nhân ở các doanh nghiệp kế cận phải nghỉ làm để xịt nước không cho lửa cháy lan qua doanh nghiệp mình. Hàng chục xe cứu hỏa của Bình Dương và TPHCM chia nhau dập lửa. Đến trưa cùng ngày, vụ hỏa hoạn cơ bản được khống chế, không cho cháy lan. Tuy nhiên, toàn bộ khu nhà kho bị lửa thiêu rụi.


 

 

CÔNG TY BẢO HIỂM PJICO SÀI GÒN

 

 

 

  • Địa chỉ: Lầu 4, Số 186 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

  • Tổng đài: 1900545455

  • Điện thoại: 0888.605.666 / 0932377138

  • Email: pjicosaigon@gmail.com

  • Website: baohiempetrolimex.com | baohiemnhanh.net | thegioibaohiem.net

  • Zalo, Viber: 0932.377.138

 

Đánh giá:

Bình Luận

Quảng cáo