Chào mừng bạn đã đến với thegioibaohiem.net!                                     Mọi nhu cầu bảo hiểm vui lòng liên hệ Hotline:0932.377.138.Cảm ơn Quý Khách!
bảo hiểm công ty

bảo hiểm công ty

phạm vi bảo hiểm công ty bao gồm: PJICO sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm giá trị của tài sản tại thời điểm xảy ra thiệt hại, mất mát hay phá huỷ về vật chất một cách bất ngờ đối với tài sản đó hoặc giá trị bị thiệt hại đó (sau đây những mất mát, phá hủy hay thiệt hại vật chất một cách bất ngờ được gọi chung là Thiệt hại) hoặc tùy theo sự lựa chọn của mình, PJICO có thể phục hồi hay thay thế một phần hoặc toàn bộ tài sản bị tổn thất

Với điều kiện là trong mọi trường hợp, trách nhiệm của PJICO đối với mỗi vụ tổn thất hoặc tổng số vụ tổn thất trong thời hạn bảo hiểm cũng không vượt quá:

bảo hiểm công ty

bảo hiểm công ty- 0932377138

(i)           tổng số tiền bảo hiểm công ty hoặc số tiền bảo hiểm tương ứng với mỗi hạng mục tài sản được kê khai trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm công ty.

(ii)         bất kỳ hạn mức bồi thường nào nêu trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm công ty.

hoặc bất cứ số tiền hoặc những số tiền nào khác được quy định trong những điều khoản bổ sung đính kèm và được ký xác nhận bởi PJICO hay người đại diện cho PJICO.

 

BẢO HIỂM DƯỚI GIÁ TRỊ

 

Tại thời điểm xảy ra thiệt hại, nếu tài sản được bảo hiểm công ty có giá trị thực tế lớn hơn số tiền bảo hiểm của tài sản đó thì Người được bảo hiểm phải tự chịu một phần tổn thất tương ứng với tỉ lệ bảo hiểm công ty dưới giá trị. Điều kiện này sẽ được áp dụng riêng rẽ đối với từng hạng mục tài sản được bảo hiểm công ty.

 

MỨC khẤU TRỪ

 

Bộ hợp đồng bảo hiểm này không bồi thường cho phần thiệt hại thuộc phạm vi Mức khấu trừ qui định trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm công ty đối với mỗi và mọi tổn thất xác định sau khi áp dụng tất cả các điều kiện, điều khoản, qui định khác của Quy tắc bảo hiểm công ty này.

Người được bảo hiểm cam kết rằng, trong suốt thời hạn bảo hiểm công ty của Bộ hợp đồng bảo hiểm này, sẽ không có bất kỳ đơn bảo hiểm công ty nào khác cho phần thiệt hại thuộc phạm vi Mức khấu trừ đã ghi trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm công ty

Đối tượng bảo hiểm công ty

1. Đối tượng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, bao gồm:

a) Nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình; máy móc, thiết bị.

b) Các loại hàng hóa, vật tư (bao gồm cả nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm).

2. Đối tượng bảo hiểm công ty và địa điểm của đối tượng bảo hiểm công ty phải được ghi rõ trong hợp đồng bảo hiểm công ty, Giấy chứng nhận bảo hiểm công ty.

 

Bồi thường bảo hiểm công ty

1. Nguyên tắc bồi thường bảo hiểm công ty

Doanh nghiệp bảo hiểm công ty thực hiện xem xét, giải quyết bồi thường bảo hiểm công ty theo quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm công ty và theo nguyên tắc sau:

a) Số tiền bồi thường bảo hiểm công ty đối với tài sản bị thiệt hại không vượt quá số tiền bảo hiểm công ty của tài sản đó (đã được thỏa thuận và ghi trong hợp đồng bảo hiểm công ty, Giấy chứng nhận bảo hiểm công ty), trừ đi mức khấu trừ bảo hiểm công ty quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định này.

b) Giảm trừ tối đa 10% số tiền bồi thường bảo hiểm công ty trong trường hợp cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ không thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị tại Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, dẫn đến tăng thiệt hại khi xảy ra cháy, nổ.

c) Không có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm công ty đối với những khoản tiền phát sinh, tăng thêm do hành vi gian lận bảo hiểm công ty theo quy định tại Bộ luật hình sự.

2. Hồ sơ bồi thường bảo hiểm công ty

Hồ sơ bồi thường bảo hiểm cháy nổ bắt buộc bao gồm các tài liệu sau:

a) Văn bản yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm công ty.

b) Tài liệu liên quan đến đối tượng bảo hiểm công ty, bao gồm: Hợp đồng bảo hiểm công ty, Giấy chứng nhận bảo hiểm công ty.

c) Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tại thời điểm gần nhất thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm công ty (bản sao).

d) Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm công ty hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm công ty ủy quyền.

đ) Văn bản kết luận hoặc thông báo về nguyên nhân vụ cháy, nổ của cơ quan có thẩm quyền (bản sao) hoặc các bằng chứng chứng minh nguyên nhân vụ cháy, nổ.

e) Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại

Trách nhiệm của Bộ Công an

1. Phối hợp với Bộ Tài chính tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo hiểm công ty cháy, nổ bắt buộc.

2. Kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định pháp luật về bảo hiểm công ty cháy, nổ bắt buộc của các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ.

3. Công bố danh sách các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ các cơ sở liên quan đến quốc phòng, an ninh và bí mật nhà nước) chậm nhất là ngày 31 tháng 12 hàng năm trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an

  1. 1.         THẾ QUYỀN BỒI THƯỜNG

Bất kỳ người khiếu nại nào theo Quy tắc bảo hiểm công ty, bằng chi phí của PJICO, phải tiến hành, đồng ý tiến hành và cho phép tiến hành mọi hành động và công việc cần thiết hoặc do PJICO yêu cầu một cách hợp lý nhằm thực thi bất kỳ quyền hạn và biện pháp nào, hoặc nhằm có được sự đền bù hay bồi thường từ những bên thứ ba mà PJICO có quyền hoặc phải được thế quyền thụ hưởng sau khi PJICO thanh toán hay sửa chữa tổn thất theo Quy tắc bảo hiểm công ty này. Tuy nhiên, các công việc đó có thể được tiến hành hay được yêu cầu tiến hành trước hay sau khi PJICO bồi thường cho Người được bảo hiểm công ty

KHIẾU NẠI BỒI THƯỜNG:

Khi Người được bảo hiểm công ty nhận biết được các sự cố dẫn đến hoặc có thể dẫn đến khiếu nại theo Quy tắc bảo hiểm công ty, Người được bảo hiểm công ty phải:

(a)     ngay lập tức

(i)            Tiến hành các biện pháp nhằm hạn chế tổn thất hay thiệt hại tới mức thấp nhất và phục hồi những tài sản bị mất mát;

(ii)         thông báo bằng văn bản cho PJICO và

(iii)       thông báo cho công an biết trong trường hợp có trộm cắp hay nghi ngờ là đã xảy ra trộm cắp hay các hành động ác ý;

(b)      trong vòng 30 (ba mươi) ngày hoặc lâu hơn nếu được PJICO đồng ý bằng văn bản, Người được bảo hiểm công ty phải chuyển giao những tài liệu sau đây cho PJICO.

(i)            Hồ sơ khiếu nại đòi bồi thường tài sản bị tổn thất hay thiệt hại trong đó liệt kê chi tiết tất cả các hạng mục tài sản bị tổn thất hay thiệt hại và số tiền tổn thất hay thiệt hại của các tài sản đó căn cứ vào giá trị của tài sản tại thời điểm xảy ra tổn thất hay thiệt hại;

(ii)          thông tin chi tiết về các hợp đồng bảo hiểm khác, nếu có.

Vào mọi thời điểm, Người được bảo hiểm công ty bằng chi phí của mình phải cung cấp và gửi cho PJICO thêm mọi thông tin chi tiết khác, những sơ đồ, số liệu kỹ thuật, sổ sách, hóa đơn, biên lai, bản sao các chứng từ đó, những bằng chứng và thông tin liên quan đến khiếu nại đó cũng như nguồn gốc và nguyên nhân của tổn thất hoặc thiệt hại và tình huống mà tổn thất xảy ra và bất kỳ vấn đề nào liên quan đến trách nhiệm hoặc hạn mức trách nhiệm của mà PJICO hay đại diện của PJICO có thể yêu cầu một cách hợp lý  cùng với bản cam đoan hoặc văn bản có tính pháp lý khác cam kết về tính trung thực của khiếu nại đó và bất kỳ vấn đề nào có liên quan đến khiếu nại đó

Công bố nguyên nhân vụ cháy nhà kho Công ty Rạng Đông

Nguyên nhân cháy Công ty Rạng Đông được xác định do sự cố điện ở bảng mạch điện tử của bóng đèn chiếu sáng đèn Led tại vị trí cách vách tôn phía Đông Bắc khoảng 7m.

Liên quan vụ cháy Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông xảy ra vào tối 28.8, tại buổi họp báo Thành ủy Hà Nội chiều 17.9, UBND thành phố Hà Nội đã thông tin về nguyên nhân xảy ra vụ cháy tại công ty này.

 

Ông Vũ Đăng Định - Chánh văn phòng UBND thành phố Hà Nội dẫn báo cáo của Công an thành phố Hà Nội, ngày 12.9, Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an có Kết luận giám định số 5306/C09-P2 kết luận nguyên nhân vụ cháy. Theo đó điểm xuất phát cháy nằm ở khu vực cách vách tôn phía Đông bắc khoảng 7m, cách vách tôn phía Tây bắc khoảng 3,4m bên trong tầng 2.

Nguyên nhân cháy do sự cố điện ở bảng mạch điện tử của bóng đèn chiếu sáng đèn Led tại vị trí cách vách tôn phía Đông Bắc khoảng 7m, cách vách tôn phía Tây bắc 3,4m bên trong tầng 2 của kho bán thành phẩm, làm cháy các chi tiết bên trong của bóng đèn Led, sau đó cháy lan ra xung quanh, dẫn đến vụ cháy nói trên.

 

Cũng liên quan vụ cháy Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông, ngày 16.9, Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội, Bộ tư lệnh hóa học, Công ty cổ phần môi trường đô thị và Công nghiệp (Urenco 10) cùng một số chuyên gia đã họp bàn phương án xử lý môi trường sau vụ cháy tại nhà máy Rạng Đông.

 

Các bên liên quan đã ký biên bản thông qua công tác tiêu tẩy của Bộ tư lệnh hóa học; phương án phá dỡ, vận chuyển của Urenco 10 và thời gian tới sẽ lập hội đồng khoa học đánh giá phương án xử lý chất thải.

Đánh giá:

Bình Luận

Quảng cáo