Chào mừng bạn đã đến với thegioibaohiem.net!                                     Mọi nhu cầu bảo hiểm vui lòng liên hệ Hotline:0932.377.138.Cảm ơn Quý Khách!
Bảo hiểm cháy nổ cho công ty sản xuất

Bảo hiểm cháy nổ cho công ty sản xuất

Bảo hiểm cháy nổ cho công ty sản xuất có trách nhiệm bồi thường cho người mua bảo hiểm những thiệt hại về tài sản như nhà xưởng, máy móc thiết bị, hàng hóa nguyên vật liệu thành phẩm bán thành phẩm khi xảy ra cháy nổ và các rủi ro khác làm hư hỏng, thiệt hại về vật chất của tài sản. Bảo hiểm cháy nổ cho công ty sản xuất này cũng tuân theo nghị định của chính phủ và công an Phòng cháy chữa cháy có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên.

Bảo hiểm cháy nổ cho công ty sản xuất

Bảo hiểm cháy nổ cho công ty sản xuất- 0932377138

Nguyên tắc tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

1. Cơ quan, tổ chức và cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định Số: 23/2018/NĐ-CP (sau đây gọi là “bên mua bảo hiểm”) phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tại các doanh nghiệp bảo hiểm kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm cháy, nổ theo quy định pháp luật.

2. Bên mua bảo hiểmcháy nổ cho công ty sản xuất và doanh nghiệp bảo hiểmcháy nổ cho công ty sản xuất triển khai bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo điều kiện, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu quy định tại Nghị định Số: 23/2018/NĐ-CP.

Ngoài việc tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo điều kiện, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu quy định tại Nghị định này, bên mua bảo hiểmcháy nổ cho công ty sản xuất và doanh nghiệp bảo hiểmcháy nổ cho công ty sản xuất có thể thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm về mở rộng điều kiện bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tăng thêm và mức phí bảo hiểm bổ sung tương ứng. Trong trường hợp này, doanh nghiệp bảo hiểmcháy nổ cho công ty sản xuất có trách nhiệm tách riêng phần bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc trong hợp đồng bảo hiểm.

3. Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền từ chối bán bảo hiểm cháy nổ bắt buộc trong các trường hợp sau:

a) Cơ sở chưa được nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy theo quy định pháp luật.

b) Cơ sở không có biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra đã quá 01 năm tính từ thời điểm lập đến thời điểm mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

c) Cơ sở đang bị tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động do vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy.

4. Bên mua bảo hiểmcháy nổ cho công ty sản xuất được tính chi phí mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc vào giá thành sản phẩm, dịch vụ (đối với cơ sở sản xuất kinh doanh) hoặc vào chi thường xuyên (đối với cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức khác).

5. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân không thuộc đối tượng phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định tại Nghị định Số: 23/2018/NĐ-CP mua bảo hiểm cháy nổ trên cơ sở thỏa thuận với doanh nghiệp bảo hiểmcháy nổ cho công ty sản xuất và phù hợp với quy định pháp luật

Đối tượng bảo hiểmcháy nổ cho công ty sản xuất

1. Đối tượng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, bao gồm:

a) Nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình; máy móc, thiết bị.

b) Các loại hàng hóa, vật tư (bao gồm cả nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm).

2. Đối tượng bảo hiểm và địa điểm của đối tượng bảo hiểm phải được ghi rõ trong hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểmcháy nổ cho công ty sản xuất

Phạm vi bảo hiểm cháy nổ cho công ty sản xuất

Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường bảo hiểm cho các thiệt hại xảy ra đối với đối tượng bảo hiểm quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định Số: 23/2018/NĐ-CP phát sinh từ rủi ro cháy, nổ, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

a) Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ nêu tại khoản 1 Điều 2 Nghị định Số: 23/2018/NĐ-CP (trừ cơ sở hạt nhân), doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm trong các trường hợp sau:

- Động đất, núi lửa phun hoặc những biến động khác của thiên nhiên.

- Thiệt hại do những biến cố về chính trị, an ninh và trật tự an toàn xã hội gây ra.

- Tài sản bị đốt cháy, làm nổ theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Tài sản tự lên men hoặc tự tỏa nhiệt; tài sản chịu tác động của một quá trình xử lý có dùng nhiệt.

- Sét đánh trực tiếp vào tài sản được bảo hiểm nhưng không gây cháy, nổ.

- Nguyên liệu vũ khí hạt nhân gây cháy, nổ.

- Máy móc, thiết bị điện hay các bộ phận của thiết bị điện bị thiệt hại do chịu tác động trực tiếp của việc chạy quá tải, quá áp lực, đoản mạch, tự đốt nóng, hồ quang điện, rò điện do bất kỳ nguyên nhân nào, kể cả do sét đánh.

- Thiệt hại do hành động cố ý gây cháy, nổ của người được bảo hiểm; do cố ý vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy và là nguyên nhân trực tiếp gây ra cháy, nổ.

- Thiệt hại đối với dữ liệu, phần mềm và các chương trình máy tính.

- Thiệt hại do đốt rừng, bụi cây, đồng cỏ, hoặc đốt cháy với mục đích làm sạch đồng ruộng, đất đai.

b) Đối với cơ sở hạt nhân: Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểmcháy nổ cho công ty sản xuất thỏa thuận về các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận

Bồi thường bảo hiểmcháy nổ cho công ty sản xuất

1. Nguyên tắc bồi thường bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện xem xét, giải quyết bồi thường bảo hiểm theo quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và theo nguyên tắc sau:

a) Số tiền bồi thường bảo hiểm đối với tài sản bị thiệt hại không vượt quá số tiền bảo hiểm của tài sản đó (đã được thỏa thuận và ghi trong hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm), trừ đi mức khấu trừ bảo hiểm quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định Số: 23/2018/NĐ-CP.

b) Giảm trừ tối đa 10% số tiền bồi thường bảo hiểm trong trường hợp cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ không thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị tại Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, dẫn đến tăng thiệt hại khi xảy ra cháy, nổ.

c) Không có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm đối với những khoản tiền phát sinh, tăng thêm do hành vi gian lận bảo hiểm theo quy định tại Bộ luật hình sự.

2. Hồ sơ bồi thường bảo hiểmcháy nổ cho công ty sản xuất

Hồ sơ bồi thường bảo hiểm cháy nổ bắt buộc bao gồm các tài liệu sau:

a) Văn bản yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm.

b) Tài liệu liên quan đến đối tượng bảo hiểm, bao gồm: Hợp đồng bảo hiểmcháy nổ cho công ty sản xuất, Giấy chứng nhận bảo hiểmcháy nổ cho công ty sản xuất.

c) Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tại thời điểm gần nhất thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm (bản sao).

d) Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền.

đ) Văn bản kết luận hoặc thông báo về nguyên nhân vụ cháy, nổ của cơ quan có thẩm quyền (bản sao) hoặc các bằng chứng chứng minh nguyên nhân vụ cháy, nổ.

e) Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại

Tình hình cháy nổ từ đầu năm đến nay và những vấn đề cần lưu ý

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, 9 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra 44 vụ cháy cơ sở, nhà dân và phương tiện giao thông cơ giới, làm 07 người chết, 04 người bị thương, thiệt hại về tài sản hàng chục tỷ đồng; cháy rừng xảy ra 12 vụ, làm thiệt hại hàng trăm hecta rừng; so với cùng kỳ năm 2019, số người chết tăng 07 người, bị thương tăng 04 người.

 

Thống kê của Cục Cảnh sát PCCC Bộ Công an, 9 tháng đầu năm 2020 cả nước xảy ra 2.224 vụ cháy cơ sở, nhà dân và phương tiện giao thông cơ giới, làm 56 người chết, bị thương 107 người và thiệt hại tài sản ước tính 416,15 tỷ đồng; cháy rừng xảy ra 306 vụ, gây thiệt hại 1.094,15ha rừng. Trong đó, nguyên nhân do sự cố hệ thống, thiết bị điện chiếm khoảng 66,75%, nguyên nhân do sơ suất bất cẩn trong sử dụng nguồn nhiệt chiếm khoảng 21,96% và 11,29% là do các nguyên nhân khác.

Trong 44 vụ cháy cơ sở, nhà dân và phương tiện giao thông cơ giới tại Hà Tĩnh, có 46,4% nguyên dân cháy do chập điện,  42,8% nguyên nhân cháy do sơ suất bất cẩn trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt và nguyên nhân khác chiếm tỷ lệ 10,8%.

Nhìn chung, các vụ cháy xảy ra trong thời gian qua trên cả nước và Hà Tĩnh nguyên nhân chủ yếu vẫn do sự cố liên quan đến hệ thống, thiết bị điện; tuy nhiên một nguyên nhân khác cũng chiếm tỷ lệ cao là do sơ suất bất cẩn của người dân trong quá trình sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt và các vật dụng, hàng hóa có tính chất nguy hiểm cháy, nổ cao.  Đáng chú ý, một số vụ cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản, làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân như: Vụ cháy cơ sở kinh doanh săm lốp, phụ tùng ô tô tại Thị trấn Cẩm Xuyên vào ngày 28/3/2020 làm 02 người chết (nguyên nhân do chập điện), hay vụ cháy nhà dân tại huyện Can Lộc ngày 10/8/2020 làm 01 người bị thương nặng (nguyên nhân do rò rỉ khí gas gặp nguồn nhiệt gây cháy) và một số vụ cháy khác làm chết từ 1-3 người.

Có thể thấy rằng, việc chưa thực sự quan tâm đến nâng cấp, cải tạo hệ thống điện, sử dụng các thiết bị điện chưa tính toán mức công suất và thiết bị không đảm bảo an toàn chính là nguyên dân chính xảy ra cháy; ngoài ra, một bộ phận người dân còn chủ quan, thờ ơ, chưa quan tâm đúng mực đến công tác PCCC, sử dụng nguồn lửa nguồn nhiệt, các vật dụng hàng hóa, chất hàng có tính chất nguy hiểm về cháy nổ tùy tiện; thiếu kiến thức, không chú ý đến các giải pháp an toàn củng là một trong những nguyên nhân gây ra các vụ cháy gây chết người thương tâm và ảnh hưởng đến đời sống của mỗi gia đình.

Đánh giá:

Bình Luận

Quảng cáo