Chào mừng bạn đã đến với thegioibaohiem.net!                                     Mọi nhu cầu bảo hiểm vui lòng liên hệ Hotline:0932.377.138.Cảm ơn Quý Khách!
bảo hiểm suất ăn công nghiệp

bảo hiểm suất ăn công nghiệp

Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO) sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm suất ăn công nghiệp:

1.         Tất cả các khoản tiền mà Người được bảo hiểm suất ăn công nghiệp có nghĩa vụ pháp lý phải trả như tiền bồi thường cho:

1.1.      những thiệt hại bất ngờ về người (thương tật, ốm đau)

1.2       những thiệt hại bất ngờ về tài sản

            gây nên bởi hàng hoá do Người được bảo hiểm bán, cung cấp, sửa chữa, thay đổi, xử lý hay phục vụ có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh do Người được bảo hiểm thực hiện và phát sinh trong suốt thời hạn bảo hiểm và trong phạm vi lãnh thổ quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm;

2.         Tất cả các khoản chi phí và phí tổn kiện tụng

2.1       bên nguyên đơn chống lại Người được Bảo hiểm  được bồi hoàn,

2.2       phát sinh với sự đồng ý bằng văn bản của PJICO

            đối với bất kỳ khiếu nại nào đòi Người được bảo hiểm phải bồi thường và thuộc diện được bồi thường theo Đơn bảo hiểm này;

 

bảo hiểm suất ăn công nghiệp

bảo hiểm suất ăn công nghiệp

 

Tuy nhiên, trách nhiệm của PJICO đối với tất cả các khoản bồi thường trả cho một hay nhiều bên nguyên đơn về một hay một loạt các sự cố phát sinh từ hay có thể quy cho cùng một nguồn gốc hay cùng một nguyên nhân, sẽ không vượt quá hạn mức bồi  thường được quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm đối với một sự cố phát sinh trong suốt thời hạn được bảo hiểm, trách nhiệm của PJICO cũng sẽ không vượt quá hạn mức trách nhiệm quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm đối với mỗi thời hạn bảo hiểm suất ăn công nghiệp.

 

Trong trường hợp Người được Bảo hiểm suất ăn công nghiệp  chết thì trách nhiệm mà Người được Bảo hiểm  phải gánh chịu, PJICO sẽ bồi hoàn cho người đại diện của Người được Bảo hiểm suất ăn công nghiệp theo các điều kiện và các hạn mức qui định trong Đơn bảo hiểm này, với điều kiện là người đại diện đó phải tuân thủ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo đúng các quy định của các điều khoản, các điểm loại trừ, hạn mức trách nhiệm của Đơn bảo hiểm này như thể chính họ là Người được Bảo hiểm .

 

Quy tắc bảo hiểm suất ăn công nghiệp và Bản tóm tắt các điều kiện bảo hiểm này sẽ được đọc cùng với nhau như là một hợp đồng và mọi từ hay cụm từ được gán một nghĩa đặc biệt ở bất cứ một nghĩa đặc biệt ở bất cứ phần nào của Đơn bảo hiểm hay Bản tóm tắt các điều kiện bảo hiểm này vẫn sẽ mang ý nghĩa như vậy dù nó xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào.

 

1.         Trong trường hợp phát sinh một sự cố có thể dẫn đến khiếu nại đòi bồi thường theo Đơn bảo hiểm này, thì Người được bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho PJICO càng sớm càng tốt. Mọi thư từ, đơn khiếu nại, giấy triệu tập của toà án và các giấy tờ khác có liên quan phải được thông báo hoặc chuyển ngay cho PJICO khi nhận được.

2.         Nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Người Bảo hiểm thì Người được Bảo hiểm  không được thương lượng, không được chấp nhận, không được đề xuất, hứa hẹn hay thanh toán bất kỳ khoản nào có liên quan đến sự cố hay khiếu nại PJICO nếu thấy cần thiết có quyền tiếp quản và thực hiện với danh nghĩa của Người được Bảo hiểm  việc biện hộ chống lại bất kỳ khiếu nại nào hay bằng chi phí của mình và vì quyền lợi của mình có quyền nhân danh Người được Bảo hiểm khởi tố chống lại bất kỳ người nào đòi họ bồi thường tổn thất. PJICO cũng có quyền tự do hành động  trong việc kiện tụng và giải quyết việc khiếu nại đó, và Người được Bảo hiểm  phải cung cấp mọi thông tin và hỗ trợ nếu PJICO yêu cầu.

 

3.         Trong trường hợp có khiếu nại về thương tật, ốm đau, tổn thất hay thiệt hại, PJICO có thể trả cho Người được Bảo hiểm  số tiền bảo hiểm tối đa qui định trong đơn bảo hiểm cho sự cố đó hoặc với một số tiền nhỏ hơn tuỳ theo kết quả giải quyết khiếu nại nảy sinh từ sự cố đó. Sau khi đã bồi thường, PJICO sẽ không phải chịu thêm trách nhiệm đối với sự cố đó trừ trách nhiệm thanh toán các chi phí kiện tụng đã phát sinh trước ngày thanh toán tiền bồi thường.

 

4.         Nếu tại thời điểm phát sinh khiếu nại theo đơn bảo hiểm này có một Đơn bảo hiểm khác cũng bảo hiểm cho rủi ro hay một phần rủi ro đó, thì PJICO sẽ chỉ bồi thường phần trách nhiệm của mình trong khiếu nại đó theo tỷ lệ.

 

5.         Với mục đích kiểm tra và xem xét tổn thất, PJICO hoặc nhân viên được uỷ quyền hay đại lý của PJICO vào bất kỳ thời điểm hợp lý nào cũng có quyền đến hiện trường hoặc bất kỳ thời điểm nào được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm này hoặc nơi xảy ra thương tật, ốm đau, mất mát hay thiệt hại và có thể yêu cầu giữ nguyên hiện trường để kiểm tra trong một thời gian hợp lý, và Người được Bảo hiểm  phải tạo mọi điều kiện thuận lợi cho PJICO làm nhiệm vụ đó.

 

  1. Người được Bảo hiểm suất ăn công nghiệp phải gửi ngày thông báo cho PJICO về bất cứ sự thay đổi nào đó về mặt chất làm thay đổi một trong các sự kiện thực tại nào đó tại thời điểm làm Giấy yêu cầu bảo hiểm, 

 

  1. Người được bảo hiểm phải tiến hành mọi biện pháp bảo vệ hợp lý để ngăn chặn việc cung cấp hàng hoá hay côngtennơ chứa hàng trong trạng thái không tốt hoặc không phù hợp với mục đích sử dụng của hàng hoá đó và đồng thời phải quan tâm thực hiện một cách hợp lý đảm bảo rằng mọi quy chế, luật pháp và các quy định do chính quyền địa phương yêu cầu phải được thực hiện và tuân thủ đầy đủ.
  2.  

8.         PJICO có thể huỷ bỏ Đơn bảo hiểm suất ăn công nghiệp này vào bất cứ thời điểm nào với điều kiện thông báo trước 30 ngày bằng thư đảm bảo gửi cho địa chỉ mới nhất của Người được Bảo hiểm, và trong trường hợp đó, PJICO sẽ hoàn trả phí bảo hiểm theo tỷ lệ cho Người được Bảo hiểm (sau khi đã điều chỉnh phí theo quy định nêu trong điều 9 nếu thấy cần thiết) theo số ngày còn lại của thời hạn bảo hiểm.

 

9.         Nếu phí bảo hiểm của Đơn bảo hiểm suất ăn công nghiệp này được tính trên cơ sở ước tính của Người được Bảo hiểm , thì Người được Bảo hiểm  phải duy trì việc ghi chép chính xác tất cả các chi tiết có liên quan đến việc tính toán đó. Trong vòng một tháng kể từ ngày hết hiệu lực của thời hạn bảo hiểm, Người được Bảo hiểm  phải cung cấp cho PJICO các chi tiết và thông tin có liên quan nếu PJICO có yêu cầu. Số phí bảo hiểm cho thời hạn bảo hiểm đó sẽ được điều chỉnh lại trên cơ sở các thông tin này và PJICO sẽ yêu cầu trả thêm hay hoàn lại cho Người được Bảo hiểm  số phí chênh lệch theo đúng thực tế. Tuy nhiên, phải tuân theo mức tối thiểu qui định trong Đơn bảo hiểm suất ăn công nghiệp.

 

10.       Mọi tranh chấp phát sinh từ Đơn bảo hiểm này sẽ được đưa ra cho một trọng tài viên do các bên tranh chấp chỉ định bằng văn bản quyết định, nếu các bên không thoả thuận được việc cùng chỉ định một trọng tài viên thì vấn đề tranh chấp được chuyển cho một trọng tài hoà giải quyết định. Trọng tài hoà giải do các trọng tài viên cùng chỉ định. Trọng tài hoà giải sẽ cùng ngồi với các trọng tài viên và chủ toạ cuộc họp, việc phán quyết cuối cùng này sẽ là điều kiện tiên quyết đối với mọi quyền khiếu tố đối với PJICO.

Nếu PJICO từ chối trách nhiệm đối với Người được Bảo hiểm suất ăn công nghiệp  về khiếu nại nào đó theo đơn bảo hiểm này và khiếu nại đó trong vòng 12 tháng kể từ ngày bị từ chối không đưa ra cho trọng tài phân bổ theo các điều khoản này, thì khiếu nại đó được coi như đã bị từ bỏ và như vậy sẽ không được bồi hoàn theo Đơn bảo hiểm này nữa.

11.       Việc thực hiện và tuân thủ đầy đủ mọi điều kiện, điều khoản và các điều khoản bổ sung của Đơn bảo hiểm này trong chừng mực chúng liên quan tới những việc mà Người được Bảo hiểm  phải làm hoặc phải tuân theo cũng như việc khai báo và trả lời trung thực các câu hỏi nêu trong Giấy yêu cầu bảo hiểm sẽ là điều kiện tiên quyết để ràng buộc trách nhiệm của PJICO trong việc bồi thường cho Người được Bảo hiểm suất ăn công nghiệp theo đơn này.

 

Thêm hàng chục công nhân nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

 

Đáng nói, ngoài 33 công nhân nhập viện ngày 17-5, hai ngày trước (15-5) đã có 34 công nhân cũng nhập viện với triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm tương tự.

 

Ngày 17-5, Công an huyện Hóc Môn, TPHCM cho biết, đang tiến hành điều tra làm rõ vụ hàng chục công nhân của Công ty TNHH Quốc Tế Smart Elegant bị nghi ngộ độc thực phẩm.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, TPHCM cho biết, sáng cùng ngày phía bệnh viện tiếp nhận 33 công nhân của công ty TNHH quốc tế Smart Elegant ở huyện Hóc Môn có nhiều biểu hiện như: nôn ói, chóng mặt, khó thở nghi do bị ngộ độc.

 

Phía bệnh viện cũng cho biết, trong 33 công nhân nhập viện có 3 trường hợp nặng phải nằm ở phòng hồi sức cấp cứu. Tất cả các nạn nhân nhập viện trong tình trạng khó thở, nôn ói, chóng mặt. Đến đầu giờ chiều, sức khỏe của công nhân cơ bản hồi phục và đang được các bác sĩ chăm sóc, điều trị.

 

Chị Lê Thị Ngọc Dung (công nhân ở công ty) cho biết: Khi tôi đang làm việc thì cảm thấy mệt mỏi, choáng, buồn nôn nên nói cho người bạn làm cùng. Nghi bị ngộ độc thực phẩm nên đã được chuyển tới bệnh viện để cấp cứu.

 

Tương tự như chị Dung còn có nhiều nữ công nhân cũng bị tình trạng tương tự như vậy. Chị Tăng Thị Trúc Hà (công nhân công ty) cho biết thêm: Khi tôi vừa đi ra tới cổng công ty để về phòng trọ nghỉ thì ngất xỉu. Đến khi tỉnh dậy đã thấy mình ở trong bệnh viện.

 

Đáng nói, trong số các trường hợp công nhân nhập viện điều trị ngày 17-5, có một số người cũng từng nghi ngộ độc thực phẩm trong ngày 15-5.

Hiện phía cơ quan chức năng đã tiếp nhận vụ việc để điều tra nguyên nhân.

 

Hai ngày trước (tức ngày 15-5), 34 công nhân của công ty trên được đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn cấp cứu với các triệu chứng tương tự.

 

Xem thêm: Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 ,  Bảo Hiểm Con Người,  bảo hiểm người sử dụng điệnbảo hiểm du lịch,    bảo hiểm tai nạn hành khách,    bảo hiểm học sinh 24/24,   Bảo hiểm hàng hải  bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,  bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địabảo hiểm ô tô,  bảo hiểm xe máy,bảo hiểm công trình xây dựngbảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựng , bảo hiểm cháy nổ , bảo hiểm nhà xưởngbảo hiểm ô tô hai chiều , bảo hiểm hàng hóa đường biển , bảo hiểm tòa nhà , phí bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu ,  bảo hiểm nhà tư nhân , bảo hiểm toà nhàbảo hiểm cháy nổ tòa nhà bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệtbảo hiểm hàng nông sản nhập khẩu , bảo hiểm trách nhiệm khám chữa bệnh ,tư vấn bảo hiểm tòa nhà , tư vấn bảo hiểm nhà xưởng , đất nhà sài gòn đất nhà , chứng minh tài chính,   bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựngbảo hiểm tòa nhà ,  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở tphcm,bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm hàng hóa nhập khẩubảo hiểm xây dựng,bảo hiểm hàng hóa chở xá , bảo hiểm trách nhiệm sản phẩmbảo hiểm phòng chống cháy nổ , bảo hiểm tài sản nhà xưởng , bảo hiểm cháy nổ bắt buộc chung cư  , bảo hiểm hàng nông sản nhập khẩu , bảo hiểm hàng xá (hàng rời )

Đánh giá:

Bình Luận

Quảng cáo
Hotline : 0932 377 138