Chào mừng bạn đã đến với thegioibaohiem.net!                                     Mọi nhu cầu bảo hiểm vui lòng liên hệ Hotline:0932.377.138.Cảm ơn Quý Khách!
Bồi thường bảo hiểm ngộ độc thực phẩm

Bồi thường bảo hiểm ngộ độc thực phẩm

 Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex (sau đây gọi tắt là PJICO) sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm:

1.         Tất cả các khoản tiền mà Người được bảo hiểm có nghĩa vụ pháp lý phải trả như tiền bồi thường cho:

1.1.      thương tật bất ngờ hoặc bệnh tật về người

1.2       những tổn thất bất ngờ về tài sản

Bồi thường bảo hiểm ngộ độc thực phẩm

Bồi thường bảo hiểm ngộ độc thực phẩm

            gây nên bởi hàng hóa do Người được bảo hiểm bán, cung cấp, sửa chữa, thay đổi, xử lý hay phục vụ có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh do Người được bảo hiểm thực hiện và phát sinh trong suốt thời hạn bảo hiểm và trong phạm vi lãnh thổ quy định trong GCNBH/ HĐBH;

2.         Tất cả các khoản phí tổn và chi phí kiện tụng:

2.1       mà có thể đòi được từ một bên nguyên đơn chống lại Người được bảo hiểm,

2.2       phải chi ra với sự đồng ý của PJICO bằng văn bản của bất kỳ khiếu nại nào đòi Người được bảo hiểm phải bồi thường và việc bồi thường đó được áp dụng theo quy định trong Quy tắc bảo hiểm này;

Tuy nhiên, trách nhiệm của PJICO đối với tất cả các khoản bồi thường trả cho một hay nhiều bên nguyên đơn về một hay một loạt các sự cố phát sinh từ hay có thể quy cho cùng một nguồn gốc hay cùng một nguyên nhân, sẽ không vượt quá hạn mức bồi  thường được quy định trong GCNBH/ HĐBH đối với một sự cố phát sinh trong suốt thời hạn được bảo hiểm, trách nhiệm của PJICO cũng sẽ không vượt quá hạn mức trách nhiệm quy định trong GCNBH/ HĐBH đối với mỗi thời hạn bảo hiểm.

Trong trường hợp Người được Bảo hiểm ngộ độc thực phẩm chết thì trách nhiệm mà Người được Bảo hiểm phải gánh chịu, PJICO sẽ bồi hoàn cho người đại diện theo quy định của pháp luật của Người được Bảo hiểm  theo các điều kiện và các hạn mức qui định trong Quy tắc bảo hiểm này, với điều kiện là người đại diện đó phải tuân thủ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo đúng các quy định của các điều khoản, các điểm loại trừ, hạn mức trách nhiệm của Quy tắc bảo hiểm này như thể chính họ là Người được Bảo hiểm ngộ độc thực phẩm

 

Hotline: 0932377138

 

Một số quy định chung của bảo hiểm ngộ độc thực phẩm:

 

Quy tắc bảo hiểm ngộ độc thực phẩm, GCNBH/HĐBH là những bộ phận hợp thành không thể tách rời của bộ hợp đồng bảo hiểm và tại bất kỳ vị trí nào trong các bộ phận trên, bất cứ từ và cụm từ nào được gán cho một ý nghĩa đặc biệt nào đó thì từ và cụm từ đó vẫn tiếp tục mang ý nghĩa đó dù chúng xuất hiện ở bất cứ chỗ nào trong Quy tắc bảo hiểm ngộ độc thực phẩm, GCNBH/HĐBH.

1.         Trong trường hợp phát sinh một sự cố có thể dẫn đến khiếu nại đòi bồi thường theo Quy tắc bảo hiểm ngộ độc thực phẩm này, thì Người được bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho PJICO càng sớm càng tốt. Mọi thư từ, đơn khiếu nại, giấy triệu tập của tòa án và các giấy tờ khác có liên quan phải được thông báo hoặc chuyển ngay cho PJICO khi nhận được. 
Hotline: 0932377138

2.         Nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của PJICO thì Người được Bảo hiểm không được thương lượng, không được chấp nhận, không được đề xuất, hứa hẹn hay thanh toán bất kỳ khoản nào có liên quan đến sự cố hay khiếu nại. PJICO nếu thấy cần thiết có quyền tiếp quản và thực hiện với danh nghĩa của Người được Bảo hiểm việc biện hộ chống lại bất kỳ khiếu nại nào hay bằng chi phí của mình và vì quyền lợi của mình có quyền nhân danh Người được Bảo hiểm khởi tố chống lại bất kỳ người nào đòi họ bồi thường tổn thất. PJICO cũng có quyền tự do hành động trong việc kiện tụng và giải quyết việc khiếu nại đó, và Người được Bảo hiểm phải cung cấp mọi thông tin và hỗ trợ nếu PJICO yêu cầu.

3.         Trong trường hợp có khiếu nại về thương tật, ốm đau, tổn thất hay thiệt hại, PJICO có thể trả cho Người được Bảo hiểm số tiền bảo hiểm tối đa qui định trong GCNBH/HĐBH cho sự cố đó hoặc với một số tiền nhỏ hơn tùy theo kết quả giải quyết khiếu nại nảy sinh từ sự cố đó. Sau khi đã bồi thường, PJICO sẽ không phải chịu thêm trách nhiệm đối với sự cố này trừ trách nhiệm thanh toán các chi phí kiện tụng đã phát sinh trước ngày thanh toán tiền bồi thường.

4.         Nếu tại thời điểm phát sinh khiếu nại theo bộ HĐBH này có một bộ HĐBH khác cũng bảo hiểm cho rủi ro hay một phần rủi ro đó, thì PJICO sẽ chỉ bồi thường phần trách nhiệm của mình trong khiếu nại đó theo tỷ lệ.

5.         Với mục đích kiểm tra và xem xét tổn thất, PJICO hoặc nhân viên được ủy quyền hay đại lý của PJICO vào bất kỳ thời điểm hợp lý nào cũng có quyền đến hiện trường hoặc bất kỳ thời điểm nào được bảo hiểm theo bộ HĐBH hoặc nơi xảy ra thương tật, ốm đau, mất mát hay thiệt hại và có thể yêu cầu giữ nguyên hiện trường để kiểm tra trong một thời gian hợp lý, và Người được Bảo hiểm  phải tạo mọi điều kiện thuận lợi cho PJICO làm nhiệm vụ đó.

6. Người được Bảo hiểm ngộ độc thực phẩm phải gửi ngay thông báo cho PJICO về bất cứ sự thay đổi nào đó về mặt chất làm thay đổi một trong các sự kiện thực tại so với thời điểm làm Giấy yêu cầu bảo hiểm, 

7. Người được bảo hiểm phải tiến hành mọi biện pháp bảo vệ hợp lý để ngăn chặn việc cung cấp hàng hoá hay côngtennơ chứa hàng trong trạng thái không tốt hoặc không phù hợp với mục đích sử dụng của hàng hoá đó và đồng thời phải quan tâm thực hiện một cách hợp lý đảm bảo rằng mọi quy chế, luật pháp và các quy định do chính quyền địa phương yêu cầu phải được thực hiện và tuân thủ đầy đủ.

8.         PJICO có thể huỷ bỏ GCNBH/HĐBH vào bất cứ thời điểm nào với điều kiện thông báo trước 30 ngày bằng thư đảm bảo gửi cho địa chỉ mới nhất của Người được Bảo hiểm, và trong trường hợp đó, PJICO sẽ hoàn trả phí bảo hiểm theo tỷ lệ cho Người được Bảo hiểm (sau khi đã điều chỉnh phí theo quy định nêu trong điều 9 nếu thấy cần thiết) theo số ngày còn lại của thời hạn bảo hiểm.

9.         Nếu phí bảo hiểm của GCNBH/HĐBH được tính trên cơ sở ước tính của Người được Bảo hiểm, thì Người được Bảo hiểm ngộ độc thực phẩm phải duy trì việc ghi chép chính xác tất cả các chi tiết có liên quan đến việc tính toán đó. Trong vòng một tháng kể từ ngày hết hiệu lực của thời hạn bảo hiểm, Người được Bảo hiểm  phải cung cấp cho PJICO các chi tiết và thông tin có liên quan nếu PJICO có yêu cầu. Số phí bảo hiểm cho thời hạn bảo hiểm đó sẽ được điều chỉnh lại trên cơ sở các thông tin này và PJICO sẽ yêu cầu trả thêm hay hoàn lại cho Người được Bảo hiểm số phí chênh lệch theo đúng thực tế. Tuy nhiên, phải tuân theo mức tối thiểu qui định trong GCNBH/HĐBH. 
Hotline: 0932377138

10.       Mọi tranh chấp phát sinh từ bộ Hợp đồng bảo hiểm sẽ được đưa ra cho một trọng tài viên do các bên tranh chấp chỉ định bằng văn bản quyết định, nếu các bên không thỏa thuận được việc cùng chỉ định một trọng tài viên thì vấn đề tranh chấp được chuyển cho một trọng tài hòa giải quyết định. Trọng tài hòa giải do các trọng tài viên cùng chỉ định. Trọng tài hòa giải sẽ cùng ngồi với các trọng tài viên và chủ tọa cuộc họp, việc phán quyết cuối cùng này sẽ là điều kiện tiên quyết đối với mọi quyền khiếu tố đối với PJICO.

Nếu PJICO từ chối trách nhiệm đối với Người được Bảo hiểm về khiếu nại nào đó theo bộ Hợp đồng bảo hiểm và khiếu nại đó trong vòng 12 tháng kể từ ngày bị từ chối không đưa ra cho trọng tài phân bổ theo các điều khoản này, thì khiếu nại đó được coi như đã bị từ bỏ và như vậy sẽ không được bồi hoàn theo bộ Hợp đồng bảo hiểm ngộ độc thực phẩm nữa.

11.       Việc thực hiện và tuân thủ đầy đủ mọi điều kiện, điều khoản và các điều khoản bổ sung của Quy tắc bảo hiểm ngộ độc thực phẩm này trong chừng mực chúng liên quan tới những việc mà Người được Bảo hiểm phải làm hoặc phải tuân theo cũng như việc khai báo và trả lời trung thực các câu hỏi nêu trong Giấy yêu cầu bảo hiểm sẽ là điều kiện tiên quyết để ràng buộc trách nhiệm của PJICO trong việc bồi thường cho Người được Bảo hiểm theo bộ Hợp đồng bảo hiểm

 
Hotline: 0932377138

Đồng Nai: Gần 100 công nhân nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

VTV.vn - Sau bữa ăn trưa, gần 100 công nhân Công ty TNHH NYG Việt Nam (Long Khánh, Đồng Nai) phải nhập viện với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm

Theo lãnh đạo Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Đồng Nai, hiện có 76/99 công nhân lao động của Công ty TNHH NYG Việt Nam (vốn đầu tư Thái Lan, chuyên sản xuất quần áo xuất khẩu, đóng tại KCN Long Khánh, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) nghi bị ngộ độc thực phẩm đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh. Chi cục cũng đã gửi mẫu thức ăn đi xét nghiệm vi sinh và dự kiến khoảng 5 -7 ngày sau sẽ có kết quả chính thức.

 

Trước đó, chiều 26/10, Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh tiếp nhận 99 công nhân lao động của Công ty TNHH NYG Việt Nam trong tình trạng bị nôn ói, tiêu chảy, đau đầu sau bữa ăn trưa. Được biết, khẩu phần cơm trưa tại công ty có các món đậu hũ, rau muống, canh và cơm trắng. Theo phản ánh của công nhân, riêng món đậu hũ có dấu hiệu ôi thiu.

 

Quảng Ngãi: Hàng chục công nhân nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

  

VTV.vn - Hàng chục công nhân Công ty Five Star (Bình Sơn, Quảng Ngãi) có dấu hiệu nghi ngộ độc thực phẩm phải nhập viện cấp cứu sau bữa ăn trưa tại công ty.

heo đó, sau khi ăn cơm trưa, các công nhân bắt đầu đau quặn bụng, nôn ói, tiêu chảy hơn 32 công nhân được chuyển đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, hàng chục công nhân khác được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Quảng Nam.

 

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi tiến hành kiểm tra thực tế bếp ăn của Công ty Five Star. 5 món thực phẩm mà nhà bếp Công ty Five Star sử dụng trong bữa ăn khiến hàng chục người lao động phải nhập viện gồm: măng xào, trứng chiên, trứng luộc, canh rau muống và thịt lợn.

Tại thời điểm kiểm tra, công ty không cung cấp được giấy chứng minh nguồn gốc của thực phẩm. 4/6 nhân viên nhà bếp không có chứng nhận kiến thức an toàn thực phẩm. Điều kiện cơ sở chưa đảm bảo, vẫn có côn trùng xâm nhập khu vực chế biến thức ăn. Nguồn nguyên liệu để chế biến bữa ăn không rõ nguồn gốc. Khâu chế biến và bảo quản thức ăn không đúng quy trình...

 

Đồng thời, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi đã đình chỉ tạm thời bếp ăn của công ty này và lấy mẫu xét nghiệm các món ăn để làm rõ nguyên nhân và có cơ sở xử phạt theo quy định

 

83 công nhân tại Phú Thọ nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Chiều 14/6, 83 công nhân đã phải đi cấp cứu vì có biểu hiện ngộ độc sau khi ăn trưa tại công ty ở Cụm công nghiệp thị trấn Sông Thảo, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

Đây là những công nhân của Công ty YI DA Việt Nam. Sau khi ăn trưa, 83 công nhân này có biểu hiện rối loạn tiêu hóa, đau bụng, chóng mặt, buồn nôn. Một số trường hợp nặng phải đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Khê cấp cứu. Hiện sức khỏe của các công nhân đã cơ bản ổn định

Xem thêm: Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 ,  Bảo Hiểm Con Người,  bảo hiểm người sử dụng điệnbảo hiểm du lịch,    bảo hiểm tai nạn hành khách,    bảo hiểm học sinh 24/24,   Bảo hiểm hàng hải  bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,  bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địabảo hiểm ô tô,  bảo hiểm xe máy,bảo hiểm công trình xây dựngbảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựng , bảo hiểm cháy nổ , bảo hiểm nhà xưởngbảo hiểm ô tô hai chiều , bảo hiểm hàng hóa đường biển , bảo hiểm tòa nhà , phí bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu ,  bảo hiểm nhà tư nhân , bảo hiểm toà nhàbảo hiểm cháy nổ tòa nhà bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệtbảo hiểm hàng nông sản nhập khẩu , bảo hiểm trách nhiệm khám chữa bệnh ,tư vấn bảo hiểm tòa nhà , tư vấn bảo hiểm nhà xưởng , đất nhà sài gòn đất nhà , chứng minh tài chính  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựngbảo hiểm tòa nhà ,  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở tphcm,bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm hàng hóa nhập khẩubảo hiểm xây dựng,bảo hiểm hàng hóa chở xá , bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm, bảo hiểm phòng chống cháy nổ,hotline 0932377138

Bình Luận

Quảng cáo
Hotline : 0932 377 138