Chào mừng bạn đã đến với thegioibaohiem.net!                                     Mọi nhu cầu bảo hiểm vui lòng liên hệ Hotline:0932.377.138.Cảm ơn Quý Khách!
Bảo hiểm trộm cắp nhà xưởng

Bảo hiểm trộm cắp nhà xưởng

Nhận bảo hiểm nhà xưởng mở rộng bồi thường trong trường hợp xảy ra trộm cắp tài sản của nhà xưởng.Tuy nhiên người mua bảo hiểm trộm cắp nhà xưởng cần tìm hiểu rõ và tuân theo những quy định dưới đây. Vui lòng liên hệ điện thoại của chúng tôi nếu cần báo giá hoặc làm rõ các điều kiện điều khoản dưới đây

 Bảo hiểm trộm cắp nhà xưởng

Bảo hiểm trộm cắp nhà xưởng

 1. 1.             ĐIỀU KHOẢN VỀ MỞ RỘNG BẢO HIỂM CHO TRỘM CẮP

 tư vấn 0932377138

Các bên thoả thuận và hiểu rằng trên cơ sở các điều kiện và giới hạn của bộ hợp đồng bảo hiểm trộm cắp nhà xưởng này, phạm vi bảo hiểm của bộ hợp đồng này sẽ bồi thường cho các tổn thất gây ra do trộm cắp trong các trường hợp sau:

 1.   i.            đột nhập vào hoặc thoát ra khỏi địa điểm được bảo hiểm bằng vũ lực hoặc hành động bạo lực
 2. tấn công, sử dụng vũ lực hoặc đe dọa người được bảo hiểm, nhân viên của Người được bảo hiểm hoặc bất cứ người nào có trách nhiệm trông coi tài sản của Người được bảo hiểm.

Với điều kiện là:

Người được bảo hiểm trộm cắp nhà xưởng, ngay khi nhận biết được về bất kỳ sự cố nào có thể phát sinh hoặc dẫn đến một khiếu nại nào theo bộ hợp đồng bảo hiểm trộm cắp nhà xưởng này, phải:

a)      Thông báo cho cơ quan công an và tạo mọi điều kiện hỗ trợ hợp lý nhằm phát hiện và bắt giữ tội phạm cũng như truy tìm và thu hồi tài sản

b)     thông báo bằng văn bản cho PJICO về sự việc, và trong vòng một tuần kể từ ngày xảy ra sự việc, chuyển văn bản khiếu nại đòi bồi thường và cung cấp các chứng cứ chi tiết và đặc điểm mà PJICO có thể yêu cầu một cách hợp lý

Trong mọi trường hợp,  PJICO sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường cho bất cứ tổn thất nào mà Người được bảo hiểm trộm cắp nhà xưởng không thông báo cho PJICO trong vòng 30 ngày kể từ ngày xảy ra sự cố.

- Người được bảo hiểm trộm cắp nhà xưởng phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa hợp lý cho sự an toàn của tài sản trong việc:

a)      tuyển chọn và giám sát nhân viên,

b)     kiểm tra an toàn toàn bộ cửa ra vào, cửa sổ và các lối vào nhà khác.   tư vấn 0932377138

- Trong trường hợp phát sinh các khiếu nại trong điều khoản này:

a)            Người được bảo hiểm trộm cắp nhà xưởng phải thực hiện những yêu cầu hợp lý của PJICO bằng các bằng chứng chứng minh rằng tổn thất thuộc khiếu nại phát sinh do một trong những rủi ro được bảo hiểm gây ra và tài sản đó không chỉ đơn thuần là bị thất lạc hoặc mất tích,

b)           PJICO có quyền lợi đối với bất kỳ tài sản nào, mà thiệt hại của nó đã được PJICO bồi thường trên cơ sở điều khoản này và Người được bảo hiểm trộm cắp nhà xưởng phải thực hiện mọi sự chuyển giao và các biện pháp được yêu cầu một cách hợp lý để đảm bảo quyền lợi đó của PJICO. Tuy nhiên Người được bảo hiểm không có quyền từ bỏ bất kỳ tài sản nào cho PJICO.

Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong GCNBH/ HĐBH.

 1. 2.             ĐIỀU KHOẢN VỀ DI CHUYỂN TẠM THỜI

 

Tài sản đã được bảo hiểm trong bộ hợp đồng bảo hiểm nhà xưởng này (trừ hàng hoá lưu kho mua vào hay bán ra) cũng được bảo hiểm trong khi chúng được di chuyển một cách tạm thời để làm sạch, cải tiến, hoán cải, sửa chữa hoặc mục đích khác tương tự ở bất cứ nơi nào tại cùng một địa điểm hay chuyển tới các địa điểm khác trong quá trình chúng được vận chuyển tới đó hoặc từ đó đi nơi khác bằng đường bộ, đường sắt, đường thủy tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Số tiền có thể được bồi thường theo điều khoản mở rộng này đối với tài sản được di chuyển như vậy sẽ không vượt quá số tiền có thể được bồi thường như trong trường hợp tổn thất xảy ra ở khu vực thuộc phạm vi địa điểm được bảo hiểm nhà xưởng mà từ đó tài sản được chuyển đi khỏi một cách tạm thời.

Điều khoản mở rộng này không áp dụng đối với tài sản nếu trong điều kiện là chúng đã dược bảo hiểm theo các hình thức khác và cũng không áp dụng đối với kho hàng và bất cứ loại hàng hóa gì cũng như không áp dụng khi tổn thất xảy ra ở bất cứ nơi nào ngoài khu vực mà tài sản được di chuyển tạm thời khỏi đó đối với:

 1. Xe cơ giới và khung gầm xe cơ giới
 2. Tài sản (ngoài máy móc thiết bị) được giao phó, ủy thác cho Người được bảo hiểm nhà xưởng.

Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong GCNBH/ HĐBH.

  tư vấn 0932377138

 1. 3.             ĐIỀU KHOẢN VỀ NGƯỜI THUÊ NHÀ

 

Nếu một người ra thuê của Người được bảo hiểm nhà xưởng bất cứ tòa nhà nào được bảo hiểm thực hiện hoặc không thực hiện bất cứ điều gì mà từ đó dẫn đến vi phạm các Điều kiện và/hoặc các Cam kết theo bộ hợp đồng bảo hiểm này, mà chưa được sự chấp thuận của Người được bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm chưa biết về sự việc đó, thì hiệu lực của Phần mục này sẽ không bị huỷ bỏ với điều kiện là Người được bảo hiểm phải thông báo cho PJICO về việc đã hoặc đang xảy ra sự việc đó ngay sau khi Người được bảo hiểm biết được sự việc đó và phải đóng thêm một khoản phụ phí bảo hiểm hợp lý theo yêu cầu của  PJICO do phát sinh sự tăng thêm khả năng nguy hiểm trên cơ sở biểu phí đã được xác lập cho khoảng thời gian mà PJICO cho rằng có những nguy hiểm gia tăng đó trong thời gian của bộ hợp đồng bảo hiểm nhà xưởng này.

 

 1. 4.             ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM CHO NGƯỜI ĐI THUÊ KHI THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC CẢI TẠO, THAY ĐỔI

 

Phạm vi bảo hiểm theo bộ hợp đồng này mở rộng để bồi thường cho quyền lợi của Người được bảo hiểm - là người thuê nhà trong việc cải tạo, thay đổi và bổ sung thiết kế nội thất, trang trí và lắp đặt trang thiết bị cố định. PJICO không có trách nhiệm bồi thường những số tiền mà Người được bảo hiểm có thể thu từ chủ sở hữu ngôi nhà.

 

 1. 5.             ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ RỦI RO KHỦNG BỐ

 

Bất kể các qui định nào trong bộ Hợp đồng bảo hiểm này hoặc điều khoản bổ sung nào đính kèm, các bên hiểu rằng điều khoản này không bảo hiểm đối với mất mát, thiệt hại, chi phí thuộc bất kỳ hình thức gì liên quan có nguyên nhân trực tiếp hay gián tiếp do bất kỳ một hành động khủng bố nào, bất kể nguyên nhân hoặc sự cố gì đồng thời gây ra hoặc có hậu quả theo bất kỳ hình th­ức gì đối với tổn thất.

Theo điều khoản bổ sung này, hành động khủng bố là một hành động, bao gồm như­ng không chỉ là việc sử dụng vũ lực, bạo lực hay việc đe dọa sử dụng vũ lực, bạo lực của một ng­ười hay một nhóm ngư­ời, hành động một cách đơn lẻ hay đại diện, hay có liên quan tới một hay nhiều tổ chức hoặc một hoặc nhiều chính phủ, có liên quan tới mục đích hay nguyên nhân chính trị, tôn giáo, tín ngư­ỡng, nhóm sắc tộc hoặc nguyên nhân tương tự, kể cả ý định gây ảnh hư­ởng tới một chính phủ hoặc làm cho quần chúng hoặc một nhóm quần chúng lo sợ.

Điều khoản bổ sung này cũng loại trừ mất mát, thiệt hại, chi phí có bất kỳ nguyên nhân nào trực tiếp hay gián tiếp có nguyên nhân hoặc liên quan tới một hành động trong việc kiểm soát, đề phòng, đàn áp hoặc bất kỳ ph­ương thức nào liên quan đến hành động khủng bố.

Nếu nhà tái bảo hiểm quy kết rằng do có điều khoản loại trừ này, thì trách nhiệm chứng minh các chi phí đó thuộc phạm vi bảo hiểm theo hợp đồng tái bảo hiểm sẽ thuộc về công ty như­ợng tái bảo hiểm.

Nếu bất kỳ phần nào trong điều khoản bổ sung này không phù hợp hoặc không thể thực hiện đư­ợc thì các phần còn lại sẽ vẫn có nguyên hiệu lực và vẫn phải thực hiện.

  tư vấn 0932377138

 1. 6.             ĐIỀU KHOẢN VỀ ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN (72 giờ)

 

Trong trường hợp tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh đối với Tài sản được bảo hiểm gây ra do giông bão, lũ lụt, động đất, mức miễn thường đối với mỗi tổn thất hoặc thiệt hại đó gây ra do những rủi ro này sẽ được áp dụng bắt đầu từ khi xảy ra và lại tiếp tục khấu trừ đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh sau 72 giờ kể từ khi xảy ra các rủi ro thiên tai này.

 

 1. 7.             ĐIỀU KHOẢN VỀ BẢO HIỂM CHO QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN 1

 

Điều khoản này mở rộng bồi thường mọi rủi ro, phá hủy thiệt hại đối với tài sản được bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng (bao gồm máy móc & thiết bị, kho hàng và các tài sản bên trong khác) trong quá trình vận chuyển bằng đường bộ và/ hoặc đường xe lửa và/ hoặc đường sông, kênh rạch, đường thủy nội bộ trên các phương tiện như máy bay và/ hoặc phà trong lãnh thổ Việt Nam trừ phi các tài sản này đã được bảo hiểm theo Đơn bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng khác có tính đặc thù hơn với điều kiện là trách nhiệm của Người bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng cho mỗi một sự cố không vượt quá Hạn mức trách nhiệm như quy định cụ thể trong GCNBH/ HĐBH.

Rủi ro được tính là bắt đầu từ thời điểm chở hàng từ nhà xưởng và/ hoặc kho hàng và/ hoặc địa điểm được bảo hiểm đã được chỉ rõ trong bộ hợp đồng bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng của Người được bảo hiểm và kết thúc khi hàng được chở tới địa điểm khác hoặc kết thúc sau 7 ngày kể từ thời điểm gửi thông báo nhận hàng tại nơi đến, tùy theo sự việc nào diễn ra trước.

 

Xem thêm: Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 ,  Bảo Hiểm Con Người,  bảo hiểm người sử dụng điệnbảo hiểm du lịch,    bảo hiểm tai nạn hành khách,    bảo hiểm học sinh 24/24,   Bảo hiểm hàng hải  bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu,  bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địabảo hiểm ô tô,  bảo hiểm xe máy,bảo hiểm công trình xây dựngbảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựng , bảo hiểm cháy nổ , bảo hiểm nhà xưởngbảo hiểm ô tô hai chiều , bảo hiểm hàng hóa đường biển , bảo hiểm tòa nhà , phí bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu ,  bảo hiểm nhà tư nhân , bảo hiểm toà nhàbảo hiểm cháy nổ tòa nhà bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệtbảo hiểm hàng nông sản nhập khẩu , bảo hiểm trách nhiệm khám chữa bệnh ,tư vấn bảo hiểm tòa nhà , tư vấn bảo hiểm nhà xưởng , đất nhà sài gòn đất nhà , chứng minh tài chính,   bảo hiểm cháy nổ bắt buộc,  bảo hiểm mọi rủi ro tài sảnbảo hiểm nhà tư nhân,  bảo hiểm trách nhiệm,   bảo hiểm tài sản,  bảo hiểm xây dựngbảo hiểm tòa nhà ,  bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ở tphcm,bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm hàng hóa nhập khẩubảo hiểm xây dựng,bảo hiểm hàng hóa chở xá , bảo hiểm trách nhiệm sản phẩmbảo hiểm phòng chống cháy nổ , bảo hiểm tài sản nhà xưởng , bảo hiểm cháy nổ bắt buộc chung cư  , bảo hiểm hàng nông sản nhập khẩu , bảo hiểm hàng xá (hàng rời )

Bình Luận

Quảng cáo
Hotline : 0932 377 138